BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN TAM NÔNG NĂM 2012

 

STT

DIỄN GIẢI

I

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

A

VEN ĐƯỜNG QUỐC LỘ

1

Đường 32A (từ đầu cầu Trung Hà đến địa giới Tam Nông - Thanh Sơn)

2

Hai bên quốc lộ 32C (từ ngã tư Cổ Tiết đi cầu Tứ Mỹ).

B

ĐƯỜNG TỈNH

1

Đường tỉnh 315 (ngã tư Cổ Tiết đến xã Hương Nộn)

2

Đường tỉnh 316 (đầu cầu Trung Hà đến địa giới hành chính huyện Tam Nông - Thanh Thuỷ).

C

ĐƯỜNG HUYỆN

1

Đường huyện số 1 (Hiền Quan - Hương Nha)

2

Đường huyện số 2 (đường tỉnh 315, Km 7 + 480 đến cổng ông Nhì xã Xuân Quang)

3

Đường huyện số 3 (Xuân Quang - Tề Lễ)

4

Đường huyện số 4 (Tam Cường - Xuân Quang)

5

Đường huyện số 5 (Cổ Tiết - Hương Nộn)

6

Đường huyện số 6 (Tề Lễ - Quang Húc)

7

Đường huyện số 7 (Khu 1 xã Tề Lễ - Đập phai xã Quang Húc)

8

Đường huyện số 8 (từ Km 83 + 300 quốc lộ 32A đến đường huyện lộ số 9 đến gianh giới xã Thọ Văn - Dị Nậu)

9

Đường huyện số 9 (Hương Nộn - Dị Nậu).

10

Đường huyện số 10 (Đá cú Hưng Hoá - huyện lộ số 9, quán ông Hồng xã Dị Nậu).

11

Đường huyện số 11 (từ QL 32A, Km 70 + 200 đến Km7, tỉnh lộ 316B)

12

Đường huyện số 12 (Thượng Nông - Xuân Lộc).

13

Đường huyện số 13 (QL 32A đi đò Lời).

14

Đất ở các xã: Hồng Đà, Thượng Nông, Dậu Dương, Hương Nộn, Cổ Tiết, Tam Cường.

15

Các xã còn lại

II

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

1

Đất một bên đường QL 32A (phía trái) từ địa giới hành chính xã Dậu Dương - Hưng Hoá đến giáp đất nhà ông Sinh

2

Đất hai bên đường QL 32A từ đất nhà ông Sinh đến giáp đất nhà ông Tiến

3

Đất một bên đường (phía trái) từ đất nhà ông Tiến đến địa giới Hưng Hoá - Hương Nộn

4

Đất hai bên tỉnh lộ 316B từ điểm đấu với quốc lộ 32A đến hết đất trường THCS Hưng Hoá.

5

Đất hai bên tỉnh lộ 316B từ giáp trường THCS Hưng Hoá đến hết đất viện Kiểm sát.

6

Đất hai bên tỉnh lộ 316B từ giáp đất Viện kiểm sát đến địa giới huyện Tam Nông - Thanh Thuỷ.

7

Đất hai bên đường huyện lộ số 10 từ điểm nối với huyện lộ số 11 đến UBND thị trấn Hưng Hoá (đường nội thị).

8

Đất hai bên đường huyện lộ số 10 từ UBND thị trấn Hưng Hóa đến địa giới Hưng Hoá - Dị Nậu

9

Đất hai bên đường huyện lộ số 11 từ QL 32A đến địa giới Dậu Dương - Hưng Hóa

10

Đất một bên đường ven hồ

11

Đất hai bên đường từ điểm nối với đường huyện số 10 điểm nối đường tỉnh 316 (Rừng chẽ) (Bổ sung tuyến)

12

Đất hai bên đường khu dân cư nội thị không qua các trục đường trên.

13

Khu dân cư còn lại.

III

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực.

Tổng số các xã, thị trấn: 20 Trong đó:

1. Thị trấn (01):

Thị trấn Hưng Hóa

2. Xã Trung du gồm (3):

Vực Trường, Hồng Đà, Tam Cường.

3. Xã miền núi (16):

Dị Nậu, Thọ Văn, Tề Lễ, Quang Húc, Xuân Quang, Thượng Nông, Dậu Dương, Hương Nộn, Cổ Tiết, Văn Lương, Thanh Uyên, Hiền Quan, Hương Nha, Tứ Mỹ, Phương Thịnh, Hùng Đô.

 

Xem chi tiết tại tài liệu đính kèm