BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN THANH BA NĂM 2012

 

STT

DIỄN GIẢI

I

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

1

Đất hai bên đường QL 2 thuộc khu vực xã Năng Yên

2

Đất hai bên đường tỉnh 314 Khải Xuân - Hanh Cù (trừ khu vực TT) - 311 cũ

3

Đất 2 bên đường tỉnh 314B tuyến Đào Giã - Chân Mộng (trừ thị trấn)

4

Đất 2 bên đường tỉnh 314C tuyến Đồng Xuân - Vũ Yển (trừ thị trấn)

5

Đất 2 bên đường Tỉnh 320 tuyến Phú Thọ - bến phà Tình Cương

6

Đất hai bên đường tỉnh 320 (trừ hành lang đê sông Hồng) - 313B cũ

7

Đất 2 bên đường tỉnh lộ 320C Ninh Dân - Thanh Vinh (TX Phú Thọ)

8

Đất hai bên đê Tả thao từ thị xã Phú Thọ đến bến phà Tình Cương

9

Đường huyện:

10

Đất khu vực dân cư các xã vùng trung du

11

Đất các xã thuộc khu vực miền núi

II

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

III

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề ở khu vực

 

Tổng số có 27 xã, thị trấn, trong đó:

1. Thị trấn (01):

Thị trấn Thanh Ba

2. Xã trung du (5 xã):

Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn, Lương Lỗ, Thanh Hà, Vũ Yển

3. Xã miền núi (gồm 21 xã):

Năng Yên, Quảng Nạp, Đại An, Khải Xuân, Võ Lao, Thanh Vân, Đông Lĩnh, Thái Ninh, Chí Tiên, Đông Thành, Ninh Dân, Hanh Cù, Yển Khê, Đồng Xuân, Hoàng Cương, Thanh Xá, Mạn Lạn, Yên Nội, Phương Lĩnh, Sơn Cương và Vân Lĩnh.

 

Xem chi tiết tại tài liệu đính kèm