Báo cáo chỉ số kết quả giải ngân năm 2015 "Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng"

PhuthoPortal - Ngày 25/12/2015, UBND tỉnh ban hành văn bản số 343/BC-UBND về việc báo cáo chỉ số kết quả giải ngân năm 2015 "Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng".