Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

PhuthoPortal - Thực hiện Công văn số 5147/UBND-KTTH ngày 9/11/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện nghiêm túc quy định công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, ngày 15/7/2021, Sở Tài chính ban hành Báo cáo số 1183/STC-QLNS về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT