Báo cáo công khai tinh hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2018

Ngày 12/10/2018, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 184/BC-UBND về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2018.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm