Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2021

PhuthoPortal - Ngày 15/10/2021, Sở Tài chính ban hành Báo cáo số 195a/BC-STC về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2021.

Báo cáo số 195a/BC-STC

Phụ biểu kèm theo