Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2022

PhuthoPortal - Ngày 14/10/2022, Sở Tài chính ban hành Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2022.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Phụ lục