Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2021; dự toán NSNN năm 2022 và Kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2022-2024

PhuthoPortal - Ngày 26/11/2021, Sở Tài chính ban hành Báo cáo số 246/BC-STC đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2021; dự toán NSNN năm 2022 và Kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2022-2024.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm