Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Phú Thọ năm 2015

PhuthoPortal - Ngày 26/8/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2028/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Phú Thọ năm 2015.