BÁO CÁO Kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ

PhuthoPortal - Ngày 11/6/2021, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 94/BC-UBND về kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm