Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Chín - HĐND tỉnh khóa XVIII

PhuthoPortal - Tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri được tổng hợp tại Báo cáo số 03/BC-HĐND ngày 31/01/2020 về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc trước và sau Kỳ họp thứ Chín - HĐND tỉnh khóa XVIII, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, UBND cấp huyện kiểm tra, xem xét, giải quyết và trả lời từng ý kiến, kiến nghị của cử tri. UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả như sau:

1. Các nội dung thuộc lĩnh vực tài chính, giá, tài sản công

1.1. Cử tri Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn phản ánh: Hiện nay giá nước sinh hoạt trên địa bàn Thị trấn Thanh Sơn cao hơn so với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh và cao hơn so với trước đây. Đề nghị xem xét lại giá nước sinh hoạt tại Thị trấn Thanh Sơn.

- Các công trình cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Thanh Sơn được Công ty CP Cấp nước Phú Thọ quản lý, vận hành. Sau khi tiếp nhận khai thác, Công ty đã tiến hành nâng cấp, sửa chữa cải tạo hệ thống xử lý nước theo công nghệ đảm bảo quy chuẩn hiện hành, mở rộng mạng lưới đường ống truyền dẫn để cấp nước cho khách hàng trên địa bàn thị trấn Thanh Sơn và các vùng lân cận. Trong thời gian cải tạo nâng cấp Công ty vẫn giữ nguyên mức quy định tại Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 08/9/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt giá bán nước sạch của Hợp tác xã dịch vụ nước sạch và môi trường đô thị thị trấn Thanh Sơn.

- Căn cứ các quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính về giá nước sạch sinh hoạt, từ  01/5/2018 đến nay Công ty áp dụng giá bán nước theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt giá bán nước sạch của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016, theo đó giá nước sinh hoạt cho khu vực thành thị (thành phố, thị xã, thị trấn) là 9.309,52 đồng/m3 (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, chi phí duy trì đấu nối, tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy định hiện hành).

- So sánh giá nước sạch khu vực thành thị của tỉnh Phú Thọ có sự tương đồng với một số tỉnh lân cận, cụ thể: Tỉnh Vĩnh Phúc: 8.500đ/m3 cho hộ tiêu thụ dưới 10m3/hộ/tháng; 11.000đ/m3 cho hộ tiêu thụ từ trên 10m3-20m3/hộ/tháng; 13.200đ/m3 cho hộ tiêu thụ trên 20m3/hộ/tháng. Tương ứng, tỉnh Thái Nguyên: dao động từ 8.400đ/m3 đến 15.700đ/m3; Bắc Giang: dao động từ 8.500đ/m3 đến 15.900đ/m3; Ninh Bình: 9.400đ/m3.

1.2. Cử tri xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, xã Sông Lô, thành phố Việt Trì đề nghị tăng giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt. Hiện nay đang quy định mức thu thấp, không đủ chi phí thực hiện.

Giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt được quy định tại các Quyết định của UBND tỉnh: số 05/2017/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 và số 13/2019/QĐ-UBND ngày 06/9/2019, quy định: (1) Mức giá tối đa cho 05 nhóm đối tượng và 03 khu vực (Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các huyện còn lại); (2) Mức giá đối với tổ chức cung ứng dịch vụ được đầu tư từ ngân sách nhà nước và mức giá đối với tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Tiếp thu phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính hướng dẫn UBND các huyện, thành, thị rà soát lại công tác tổ chức thu gom vận chuyển rác thải tại địa phương (tại Văn bản số 535/STC-QLG&CS ngày 20/4/2020), đặc biệt là đối với các tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. Trường hợp mức giá do tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước xây dựng và thực hiện đã bằng 1,5 lần mức giá quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định 05/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh mà vẫn chưa bù đắp được chi phí thì UBND huyện, thành, thị hướng dẫn đơn vị xây dựng phương án, mức giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

1.3. Cử tri phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì đề nghị tăng tỷ lệ điều tiết khoản thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất cho các phường, xã để có thêm nguồn chi phí hoạt động.

Thực hiện Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021-2025, theo đó quy định: “Bố trí dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.”

Như vậy, khoản thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất được sử dụng để chi đầu tư phát triển, không bố trí để chi hoạt động cho các xã, phường, thị trấn. Do đó, kiến nghị của cử tri phường Thọ Sơn về tăng tỷ lệ điều tiết khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để tăng chi phí hoạt động cho xã phường là chưa phù hợp với quy định nêu trên. Việc từng bước xác định và đảm bảo tăng thêm nguồn kinh phí chi hoạt động của các cấp ngân sách, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính; thời gian tới, UBND tỉnh sẽ báo cáo, trình HĐND tỉnh cân đối, điều hòa tổng thể từ các nguồn kinh phí bố trí chi thường xuyên.

1.4. Cử tri một số địa phương đề nghị sớm có phương án xử lý cụ thể đối với trụ sở các UBND xã, các thiết chế văn hóa - xã hội, thể thao ở các đơn vị hành chính cấp xã, khu dân cư sau sáp nhập.

- Thực hiện Nghị quyết số 828/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh đã triển khai cụ thể hóa, trong đó xác định rõ tại Đề án số 4782/ĐA-UBND ngày 21/10/2019 như sau: "Các trụ sở đơn vị hành chính xã dôi dư sau sáp nhập trước mắt giữ nguyên để làm nơi tiếp nhận và trả kết quả về giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân". Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành, thị căn cứ vào tình hình thực tế, có trách nhiệm xác định rõ nhu cầu sử dụng trụ sở UBND các xã, trường học, trạm y tế để đề xuất phương án xử lý đối với những cơ sở dôi dư cho phù hợp, nhằm sử dụng hiệu quả tài sản công và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

- Đối với các thiết chế văn hóa - xã hội sau khi sáp nhập khu dân cư, UBND tỉnh đã có chủ trương chỉ đạo xử lý đối với các nhà văn hóa khu dôi dư sau sáp nhập trên nguyên tắc: Trước mắt, tiếp tục giữ lại sử dụng phục vụ cho các sinh hoạt công cộng (sinh hoạt của người cao tuổi, thanh, thiếu niên, nhi đồng hoặc tổ chức thành phòng đọc sách báo, nơi vui chơi thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, các hoạt động xã hội... của thôn, tổ dân phố). Trường hợp khu dân cư thực sự không có nhu cầu sử dụng tiếp nhà văn hóa, UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm lấy ý kiến của nhân dân trong khu dân cư để thống nhất phương án sắp xếp, xử lý tài sản dôi dư; sau đó báo cáo UBND các huyện, thành, thị tổng hợp phương án, đề xuất với UBND tỉnh để xem xét xử lý theo quy định.

2. Các nội dung thuộc lĩnh vực giao thông vận tải:

2.1. Cử tri xã Bằng Doãn, huyện Đoan Hùng đề nghị nâng cấp, cải tạo Đường tỉnh 319 (từ xã Tây Cốc, qua xã Bằng Doãn, đến xã Minh Lương).

Tuyến đường tỉnh 319 qua nhiều năm khai thác, sử dụng đến nay nhiều đoạn nền, mặt đường, hệ thống thoát nước đã xuống cấp hư hỏng. Hằng năm, Sở Giao thông vận tải thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa khắc phục khắc phục cục bộ những vị trí mặt đường, hệ thống thoát nước hư hỏng nặng để đảm bo giao thông trên tuyến. Do điều kiện ngân sách tỉnh còn khó khăn, để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, UBND tỉnh sẽ giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét, cân đối nguồn lực để nâng cấp, cải tạo tuyến đường trong thời gian tới.

2.2. Cử tri xã Tân Lập, huyện Thanh Sơn đề nghị xem xét đầu tư tu sửa, nâng cấp tuyến đường 316L (từ Hương Cần đi Tân Lập, Tân Minh).

Tuyến đường 316L (từ Hương Cần đi Tân Lập, Tân Minh) được đầu tư xây dựng năm 2007, hằng năm được Sở Giao thông vận tải tổ chức bảo dưỡng thường xuyên, khắc phục những hư hỏng lớn để đảm bảo giao thông. Tuy nhiên, qua nhiều năm sử dụng (13 năm), do ảnh hưởng của thời tiết, lưu lượng giao thông ngày càng tăng, đồng thời chưa bố trí được kinh phí sửa chữa lớn định kỳ nên nhiều đoạn nền, mặt đường bị hư hỏng gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tiếp thu phản ánh của cử tri, UBND tỉnh sẽ giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét, cân đối nguồn lực để nâng cấp, cải tạo tuyến đường trong thời gian tới.

2.3. Cử tri phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì; cử tri xã Sơn Dương, xã Hợp Hải huyện Lâm Thao đề nghị tiếp tục cho thi công hoàn thiện đoạn tuyến đường Quốc lộ 32C từ thành phố Việt Trì đi Cầu Phong Châu.

Nội dung cử tri phản ánh là tuyến đường Quốc lộ 32C đoạn từ cầu Lâm Hạc thuộc địa bàn xã Cao Xá đến cầu Phong Châu thuộc địa bàn xã Hợp Hải, huyện Lâm Thao (Km11+585 - Km21+100) dài khoảng 9,5km. Do khó khăn về nguồn vốn, đoạn tuyến trên mới thực hiện hoàn thành phía bên phải tuyến. Đoạn tuyến nêu trên được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho phép tổ chức giao thông hai chiều cùng bên phải tuyến, đồng thời cấm ô tô lưu thông theo chiều từ cầu Phong Châu đến cầu Lâm Hạc để đảm bảo an toàn giao thông.

Để đầu tư hoàn thành tuyến đường này, UBND tỉnh đã nhiều lần làm việc, có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải bố trí nguồn lực đầu tư. Ngày 11/10/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1912/QĐ-BGTVT đồng ý đầu tư hoàn thiện tuyến đường nêu trên trong giai đoạn 2021 - 2025. Vừa qua, UBND tỉnh tiếp tục có Văn bản số 1836/UBND-KTN ngày 06/5/2020 đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét bố trí vốn từ nguồn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương để sớm hoàn thiện tuyến đường này.

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải để sớm giải quyết nội dung nêu trên, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

2.4. Cử tri xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh đề nghị cắm biển cảnh báo trên tuyến đường tỉnh 323E các đoạn khu vực đông dân cư, trường học.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND huyện Phù Ninh kiểm tra, rà soát và cắm bổ sung biển báo hiệu đường bộ trên tuyến đường trên, hoàn thành trong tháng 3 năm 2020.

2.5. Cử tri huyện Phù Ninh đề nghị hỗ trợ tăng khối lượng xi măng cho huyện để xây dựng đường giao thông nông thôn, đảm bảo đạt tiêu chí về giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Kế hoạch xây dựng đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 01/6/2020, trong đó huyện Phù Ninh được hỗ trợ 1.498,9 tấn xi măng, tương ứng với kinh phí 1.799 triệu đồng. Căn cứ kế hoạch nêu trên, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Phù Ninh trên cơ sở nguồn lực được UBND tỉnh hỗ trợ cần chủ động lồng ghép các nguồn lực hợp pháp khác (ngân sách huyện, xã, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, các nguồn lực xã hội hóa...) để đáp ứng tiến độ yêu cầu xây dựng đường giao thông nông thôn đã đề ra.

2.6. Cử tri xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập đề nghị quan tâm nghiên cứu xây dựng tuyến đường đi dọc Ngòi Lao xã Mỹ Lung lên xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường theo phản ánh của cử tri là cần thiết, góp phần tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương hai tỉnh Phú Thọ và Yên Bái. Tuy nhiên, trong điều kiện ngân sách tỉnh còn khó khăn, cần tập trung để giải quyết các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, UBND tỉnh sẽ giao các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất nguồn lực triển khai thực hiện dự án trong thời gian tới.

2.7. Cử tri huyện Tân Sơn phản ánh: Các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ chạy qua huyện ở một số đoạn đường vẫn còn tình trạng bị bồi lấp cống, rãnh thoát nước, chưa cắm biển giới hạn tải trọng xe, biển báo hiệu khu vực chợ, trường học, khu đông dân cư... đề nghị xem xét khắc phục.

Tiếp thu phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, rà soát các tuyến đường Quốc lộ 32, Quốc lộ 32B và các tuyến đường tỉnh qua địa bàn huyện Tân Sơn. Qua kiểm tra, đã chỉ đạo cắm bổ sung các biển báo hiệu đường bộ tại những vị trí cần thiết và khơi thông cống, rãnh bị bồi lấp; hoàn thành trong tháng 3 năm 2020.

2.8. Cử tri phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì đề nghị xem xét mở rộng các khúc cua từ chân cầu Văn Lang vào các đoạn đường Quốc lộ 2 (phố Sông Thao) nhằm hạn chế tai nạn giao thông.

Nội dung cử tri phản ánh đang được UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải giải quyết, triển khai thi công công trình: Xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại Km2+900 - Km3+500, QL.32C tránh thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 7 năm 2020.

2.9. Cử tri huyện Hạ Hòa đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng cầu cứng bằng bê tông cốt thép thay thế cầu treo Ngòi Lao, xã Vô Tranh, huyện Hạ Hoà

Cầu treo Ngòi Lao, xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa được đầu tư xây dựng và giao cho UBND huyện Hạ Hòa quản lý từ năm 2009. Hiện nay, cầu đang xuống cấp, nhiều bộ phận cầu bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, trước mắt, UBND tỉnh giao UBND huyện Hạ Hòa thường xuyên kiểm tra, theo dõi, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời những hư hỏng mới phát sinh, đảm bảo an toàn công trình. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất cân đối nguồn lực để sớm đầu tư xây dựng cầu mới, kiên cố phục vụ nhân dân.

2.10. Cử tri xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba đề nghị mở thêm tuyến xe buýt Thanh Hà - Sơn Cương - Chí Tiên đi Thanh Ba theo tỉnh lộ 320.

Tiếp thu phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục vận động các doanh nghiệp vận tải khảo sát, nghiên cứu lưu lượng hành khách trên tuyến từ Thanh Ba - Sơn Cương - Chí Tiên, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho phép khai thác tuyến xe buýt này trong thời gian tới.

2.11. Cử tri phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì phản ánh: Dự án đường Vũ Thê Lang khởi công từ năm 2014 đến nay vẫn chưa xong, có nơi hố ga chưa có nắp, hộp điện hở nắp, tiến độ chậm. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án để đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân.

Đường Vũ Thê Lang (đoạn E4 - Nguyễn Tất Thành) khởi công từ năm 2014 với chiều dài 1,5km; đến nay đã hoàn thành 1,2km thảm bê tông nhựa, cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật hai bên đường, còn 0,3km đã thi công xong 02 lớp cấp phối đá dăm, chưa thảm bê tông nhựa và 20% khối lượng hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện. Hiện nay, để đảm bảo chất lượng công trình, nhà thầu thi công đang theo dõi độ ổn định của nền đường, dự kiến hoàn thiện toàn bộ công trình trong Quý III năm 2020.

2.12. Cử tri xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy đề nghị quan tâm đầu tư tuyến đường từ ngã tư Thủy Trạm (xã Sơn Thủy) giáp đường tỉnh lộ 317D đi đồi Muỗi nối với tuyến đường kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 70 để đảm bảo sinh hoạt cho nhân dân.

Tuyến đường từ ngã tư Thủy Trạm (xã Sơn Thủy) giáp đường tỉnh lộ 317D đi đồi Muỗi nối với tuyến đường kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 70 trên địa bàn huyện Thanh Thủy mặc dù đã được cứng hóa bằng bê tông xi măng; nhưng qua quá trình sử dụng có một số vị trí bi lún, gẫy ảnh hưởng đến lưu thông của người và phương tiện. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Thanh Thủy nghiên cứu, cân đối bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương để đầu tư cải tạo tuyến đường nêu trên trong thời gian tới.

2.13. Cử tri huyện Tam Nông đề nghị xem xét, có kế hoạch tu sửa đường giao thông từ ngã ba Thọ Văn, Hương Nộn đi xã Dị Nậu - Tam Nông, Đào Xá - Thanh Thủy.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Tam Nông hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và lựa chọn nhà thầu thi công, hiện nay đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 316M (đoạn từ xã Hương Nộn, huyện Tam Nông đến xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy), sớm đưa vào khai thác, sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

2.14. Cử tri xã Gia Điền, huyện Hạ Hòa đề nghị quan tâm, xem xét đầu tư nâng cấp tuyến giao thông vùng đồi đoạn từ ngã ba Chu Hưng (xã Ấm Hạ) đi Cáo Điền và tỉnh lộ 314 đoạn từ ngã ba Chu Hưng (xã Ấm Hạ) đi xã Đại Phạm vì hiện nay đã xuống cấp ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Tuyến đường giao thông vùng đồi đoạn từ ngã ba Chu Hưng (xã Ấm Hạ) đi Cáo Điền và tỉnh lộ 314 đoạn từ ngã ba Chu Hưng (xã Ấm Hạ) đi xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều năm. Hiện nay, tại một số vị trí đã bị xuống cấp, ảnh hưởng đến an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, trong điều kiện ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Hạ Hòa còn khó khăn, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Hà Hòa chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất nguồn lực triển khai thực hiện các tuyến đường trong thời gian tới.

3. Các nội dung thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn:

3.1. Cử tri xã Nghinh Xuyên, huyện Đoan Hùng đề nghị quan tâm cho kè bờ sông Chảy khu vực Thôn 2 xã Nghinh Xuyên (từ Bến Vạn đến Bãi Lai).

Vị trí bờ, vở sông tương ứng đoạn Km4+200 đến Km4+500 đê tả sông Chảy, thuộc khu vực thôn 2, xã Nghinh Xuyên, huyện Đoan Hùng có chiều dài khoảng 300m. Từ năm 2016, do ảnh hưởng của chế độ dòng chảy đã xảy ra hiện tượng sạt lở cục bộ một số vị trí, ảnh hưởng đến 3 hộ dân; vị trí sạt lở gần nhất cách nhà dân khoảng 15 m (sạt lở mất đường đi của 1 hộ dân). Hiện nay, vị trí này tương đối ổn định không có hiện tượng sạt lở mới. Trước mắt, UBND tỉnh giao UBND huyện Đoan Hùng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở; cắm biển cảnh báo không cho người, gia súc và phương tiện đi vào khu vực sạt lở để tránh thiệt hại; chủ động có phương án đảm bảo an toàn cho người dân; phân công lực lượng thường xuyên kiểm tra, theo dõi, báo cáo kịp thời theo quy định.

3.2. Cử tri xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập đề nghị quan tâm nghiên cứu đầu tư xây dựng bờ kè dọc Ngòi Lao khu 3B lên 3A với chiều dài 1km. Hiện nay, mỗi khi mưa lũ về Ngòi Lao đổi dòng chảy thẳng vào khu dân cư 3B gây sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân khu 3B.

Ngòi Lao qua địa bàn khu 3B, xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập có chiều dài khoảng 500m; trong thời gian vừa qua, do chế độ dòng chảy ngòi Lao thay đổi, phía bờ tả có bãi bồi lớn, dòng chảy áp sát bờ hữu, gây sạt lở cục bộ một số điểm, trong khu vực hiện có 4 hộ dân đang sinh sống; vị trí nhà dân gần nhất cách vở lở khoảng 20m. Trong điều kiện ngân sách tỉnh hết sức khó khăn, cần tập trung để xử lý các sự cố thiên tai đặc biệt nghiêm trọng; UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp sự cố nêu trên vào danh mục các sự cố sạt lở trên địa bàn tỉnh, xác định thứ tự ưu tiên, báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xử lý theo quy định. Trước mắt, giao UBND huyện Yên Lập chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND xã Mỹ Lung thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến sạt lở, có phương án di dời người và tài sản của 4 hộ dân khi cần thiết, báo cáo kịp thời khi có sự cố sạt lở xảy ra để có phương án xử lý đảm bảo an toàn.

3.3. Cử tri xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập đề nghị Chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bàn giao mặt bằng công trình tái định cư Xuân Thắng về cho địa phương để giao đất và cấp giấy chứng nhận QSD đất cho người dân tại khu tái định cư khu Xuân Thắng.

Dự án Hạ tầng khu tái định cư vùng lũ quét thuộc các xã Mỹ Lung, Mỹ Lương, huyện Yên Lập (khu Xuân Thắng, xã Mỹ Lung) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 với quy mô gồm các hạng mục: San nền, đường giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước và hệ thống cấp điện; tổng mức đầu tư dự án là 42,83 tỷ đồng. Đến nay, công trình đã hoàn thành hạng mục san nền đạt 75%, tuyến đường giao thông đối ngoại: nền đường 3,8/3,8km, móng cấp phối đá dăm 2,45/3,81km, mặt đường BTXM 2,45/3,8km; xây dựng cơ bản hoàn thành 03 cầu bản trên tuyến. Do nguồn lực đầu tư còn hạn chế, UBND tỉnh đã cho phép thi công đến điểm dừng kỹ thuật tại Văn bản số 1236/UBND-KT5 ngày 03/4/2014 và cho phép điều chuyển Chủ đầu tư dự án từ Sở Nông nghiệp và PTNT sang UBND huyện Yên Lập tại Văn bản số 1508/UBND-KT5 ngày 22/4/2016. Sở Nông nghiệp và PTNT đã bàn giao thực địa, hồ sơ cho UBND huyện Yên Lập quản lý, thực hiện dự án từ ngày 05/5/2016; hiện đang tiếp tục thực hiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao công trình cho UBND huyện Yên Lập quản lý (đối với phần khối lượng do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư), dự kiến hoàn thành đầu Quý III năm 2020. Sau khi UBND huyện Yên Lập tiếp nhận công trình, sẽ triển khai thực hiện các thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

3.4. Cử tri huyện Tam Nông phản ánh: Đoạn đường gần trạm thu phí BOT Hùng Thắng xây dựng đường bê tông lên xuống đê dốc và nhỏ, gây khó khăn cho người dân đi lại khi tham gia sản xuất và thu hoạch hoa màu; đề nghị được mở rộng.

Từ khi trạm thu phí BOT Hùng Thắng trên quốc lộ 32 đi vào hoạt động; nhiều ô tô trọng tải lớn tránh trạm thu phí đi lên đê gây hư hỏng mặt đê, ảnh hưởng đến an toàn công trình đê điều. Năm 2018, để hạn chế các xe có trọng tải lớn tránh trạm thu phí đi lại trên đê, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT đầu tư cải tạo 2 dốc lên xuống đê bằng bê tông (tại Km 75+500 và Km 76+500 đê hữu sông Thao) với chiều rộng mặt đê là 2m đảm bảo cho xe thô sơ đi lại trên đê ra khu vực bãi sông phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đây là tuyến đê quan trọng, bảo vệ các công trình hạ tầng, đời sống và sản xuất của nhân dân 02 huyện Thanh Thủy, Tam Nông, UBND tỉnh giao UBND huyện Tam Nông tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ các công trình đê điều, giữ gìn các dốc lên xuống đê hiện có (tuyệt đối không cải tạo, cơi nới các dốc đê) để đảm bảo an toàn tuyến đê.

3.5. Cử tri xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao phản ánh: Quốc lộ 2D địa phận khu 5, xã Xuân Huy, phần dốc lên xuống hai bên rất cao, hẹp và khuất tầm nhìn nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Nội dung này đã kiến nghị nhiều lần song vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị quan tâm sớm chỉ đạo khắc phục để đảm bảo an toàn cho nhân dân khi tham gia giao thông.

Để giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức buổi làm việc cùng các cơ quan, đơn vị liên quan: Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Lâm Thao, UBND xã Xuân Huy, đại diện khu dân cư (ngày 17/3/2020). Tại buổi làm việc các bên đã thống nhất điều chỉnh thiết kế, cải tạo lại dốc lên đê tại Km70+348 để đảm bảo an toàn và thuận lợi hơn cho người dân khi tham gia giao thông. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh, bổ sung hạng mục trên để sớm triển khai thi công, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

3.6. Cử tri xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn đề nghị xem xét xây dựng đập, hồ tích nước, mương dẫn nước để phục vụ gieo cấy ở khu Ong, xã Hương Cần.

Đập Phai Cả (thuộc hệ thống tưới của Đập Hem, xã Hương Cần) do Xí nghiệp thủy nông Thanh Sơn thuộc Công ty TNHH Nhà nước MTV khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ quản lý, vận hành. Công trình được đầu tư từ năm 2015 để phục vụ diện tích đất sản xuất nông nghiệp tại khu Ong, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, hiện có 02 vị trí cống lấy, dẫn nước bị vỡ, đã xuống cấp. Việc này, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Thanh Sơn, Công ty TNHH Nhà nước MTV khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ sửa chữa, nâng cấp xong trước vụ Mùa năm 2020. Riêng hệ thống kênh mương có hơn 300 mét mương dẫn nước phục vụ sản xuất cho 15 ha lúa/vụ, trong đó 100 mét đã được kiên cố hóa, còn trên 200 mét mương đất do ảnh hưởng mưa lũ, thiên tai nên điều tiết nước còn gặp nhiều khó khăn; UBND tỉnh đã giao UBND huyện Thanh Sơn lồng ghép, bố trí các nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư nâng cấp trong thời gian tới.

3.7. Cử tri huyện Tam Nông đề nghị quan tâm, xem xét việc xây dựng, duy trì thương hiệu Làng nghề sơn đỏ - xã Dị Nậu.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Tam Nông có 04 làng nghề sản xuất sơn ta được UBND tỉnh công nhận năm 2013, gồm: Làng nghề sơn Văn Lang, Thọ Xuyên, Xuân Quang, Dị Nậu. Nhựa sơn Tam Nông được đánh giá có chất lượng tốt, đã có thương hiệu và được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp nhãn hiệu chứng nhận năm 2010.

Để phát triển bền vững và duy trì thương hiệu các làng nghề sơn đỏ, UBND tỉnh giao UBND huyện Tam Nông phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động người dân tăng cường ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sơn đỏ truyền thống; tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ người dân tìm kiếm thị trường; nghiên cứu, đề xuất lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, tập huấn, xúc tiến thương mại,... để phát triển các làng nghề sơn đỏ nói chung và làng nghề sơn đỏ xã Dị Nậu nói riêng.

4. Các nội dung thuộc lĩnh vực công thương, điện năng, nước sinh hoạt

4.1. Cử tri huyện Tam Nông đề nghị tiếp tục kiến nghị Chính phủ sớm xử lý dự án Ethanol ở Cụm Công nghiệp xã Cổ Tiết.

Dự án Ethanol Phú Thọ được UBND tỉnh Phú Thọ cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 12/8/2008 với tổng mức đầu tư ban đầu 1.317,5 tỷ đồng, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh năm 2011 là 2.484,9 tỷ đồng; chủ đầu tư là Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB). Từ năm 2011 đến nay dự án đã dừng triển khai thực hiện, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân, đặc biệt là cử tri huyện Tam Nông.

Dự án đã được Thanh tra Chính phủ kết luận năm 2016 (tại Thông báo số 3129/TB-TTCP ngày 24/11/2016), chỉ ra nhiều sai phạm của chủ đầu tư trong dự án, đồng thời kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra làm rõ.

Ngày 29/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1468/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương; trong đó có Dự án Ethanol Phú Thọ. Tháng 10/2018, trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về tình trạng của 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ ngành Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết dự án Ethanol Phú Thọ trong quá trình đầu tư dự án không hiệu quả và sẽ phải xem xét tổ chức phá sản.

Hiện nay, các cơ quan chức năng Trung ương đang tập trung điều tra, làm rõ để đưa ra xét xử sơ thẩm Vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB), Dự án xây dựng nhà máy Ethanol Phú Thọ. Thời gian qua, UBND tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương để cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác điều tra của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an. Trong thời gian tới, căn cứ chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương (thành lập theo Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017 nêu trên) về Dự án này, UBND tỉnh sẽ triển khai thực hiện các quy trình, thủ tục đối với Dự án theo quy định.

4.2. Cử tri xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì phản ánh: Các hộ dân ở khu Cẩm Đội nằm trong hành lang tuyến đường dây 35KV cấp điện cho khu công nghiệp Thụy Vân đã được cấp đất ở Khu Hàng Lạng. Đề nghị xem xét đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để các hộ được ổn định cuộc sống.

Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Việt Trì và các cơ quan đơn vị liên quan tập trung giải quyết; kết quả giải quyết cụ thể như sau:

- Về hạ tầng điện: Khu Thàng Lạng, xã Thụy Vân hiện nay được 02 đơn vị bán lẻ điện sinh hoạt, gồm: Điện lực thành phố Việt Trì và HTX nông nghiệp điện năng Thụy Vân. Sau khi đi khảo sát tại thực địa việc cấp điện cho khu dân cư tại khu Thàng Lạng: (1) Nguồn điện trung thế 35kV và trạm biến áp Thụy Vân 7 và TBA Khu tái định cư đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhân dân; (2) Về lưới điện 0,4kV còn tồn tại cột sắt, cột tre và cột gỗ không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Để giải quyết vấn đề này, Sở Công Thương đã chỉ đạo Công ty Điện lực Phú Thọ và HTX nông nghiệp điện năng Thụy Vân thực hiện đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện cho các hộ dân tại khu vực này, đảm bảo cấp điện an toàn và ổn định; dự kiến hoàn thành trong Quý III năm 2020.

- Về các hạng mục hạ tầng khác, UBND thành phố Việt Trì đã chỉ đạo UBND xã Thụy Vân thực hiện kiểm tra, rà soát, xác định cụ thể vị trí cử tri đề nghị xây dựng hạ tầng cấp nước và đường giao thông để nghiên cứu, xem xét đầu tư trong thời gian tới.

4.3. Cử tri xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh đề nghị chi trả tiền đóng góp của nhân dân xã Trạm Thản để làm đường điện trước khi bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lý.

Lưới điện hạ thế xã Trạm Thản được UBND xã Trạm Thản và Hợp tác xã dịch vụ điện năng xã Trạm Thản thống nhất bàn giao sang cho Công ty Điện lực Phú Thọ quản lý bán điện năm 2009. Căn cứ hồ sơ bàn giao đối chiếu với quy định tại Thông tư số 06/2010/TTLT-BCT-BCT ngày 03/02/2010 của Liên Bộ: Công Thương, Tài chính hướng dẫn việc giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn. Hội đồng định giá tài sản lưới điện hạ áp nông thôn tỉnh Phú Thọ đã thẩm định hồ sơ bàn giao lưới điện hạ áp xã Trạm Thản. Tại thời điểm thẩm định đối với xã Trạm Thản tổng số khối lượng lưới điện hạ áp bàn giao là 14,3km đường dây, giá trị tài sản là 454.283.000 đồng. Tuy nhiên, do không có hồ sơ sổ sách quản lý kỹ thuật, tài chính các công trình nên Hội đồng định giá tài sản lưới điện hạ áp nông thôn tỉnh Phú Thọ đã tổng hợp báo cáo UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3755/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 về việc duyệt giá trị còn lại và vốn hoàn trả lưới điện hạ áp nông thôn, trong đó lưới điện hạ áp nông thôn xã Trạm Thản thuộc đối tượng ghi tăng vốn cho bên nhận (Công ty Điện lực Phú Thọ). Vấn đề cử tri đề nghị, UBND tỉnh sẽ giao các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất theo quy định pháp luật, báo cáo kết quả giải quyết đến cử tri trong thời gian tới.

 4.4. Cử tri huyện Cẩm Khê đề nghị quan tâm rà soát, kiểm tra chất lượng đồng hồ công tơ điện, như hiện nay mức tiêu thụ điện năng tăng đột biến, dù việc sử dụng điện của người dân vẫn như trước đây.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương, Công ty Điện lực Phú Thọ giao Điện lực Cẩm Khê làm việc trực tiếp với UBND xã Ngô Xá và đại diện cử tri xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê để tiếp thu ý kiến phản ánh, giải đáp các vấn đề cử tri quan tâm, nhất là về quy trình thay thế công tơ và các quy định về kiểm định công tơ đo đếm, cách xác định sản lượng tiêu thụ; đồng thời cử nhân viên thường trực để giải quyết kiến nghị của khách hàng về mức tiêu thụ điện đột biến (nếu có), đảm bảo việc mua, bán điện công khai, minh bạch, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Về kiến nghị liên quan đến mức tiêu thụ điện năng tăng đột biến, Công ty Điện lực Phú Thọ đã kiểm tra, rà soát, báo cáo với cử tri như sau: Hằng tháng, khi thực hiện ghi chỉ số công tơ để phát hành hóa đơn đều có sự chứng kiến của khách hàng. Đối với các hộ sử dụng điện có mức tiêu thụ tăng từ 30% trở lên so với tháng trước, Công ty đều chỉ đạo phúc tra việc ghi chỉ số cũng như tình hình sử dụng điện của khách hàng. Mức tiêu thụ điện tăng cao chủ yếu do quy luật sử dụng điện của các khách hàng tăng theo mùa nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 8, khi đó nhu cầu sử dụng và thời gian sử dụng các thiết bị làm mát của các gia đình đều tăng.

Tuy nhiên, thời gian qua, ở một số nơi trên cả nước có phát hiện sai sót trong ghi chỉ số tiêu thụ điện năng theo phản ánh, kiến nghị của khách hàng, phúc tra của ngành điện. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng, Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức rà soát, kiểm tra, có giải pháp cụ thể không để phát sinh sai sót, đảm bảo quyền lợi của khách hàng, người dân.

4.5. Cử tri xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn kiến nghị:

- Xem xét xây dựng cột điện hạ thế cho khu Đồng Tiến và khu Lịch 1 vì hiện nay nhân dân đang phải sử dụng bằng cột tre, không an toàn.

+ Đối với Khu Đồng Tiến: Cuối năm 2019, Công ty Điện lực Phú Thọ đã đầu tư xây dựng 01 trạm biến áp Hương Cần 11 - 180kVA và hệ thống đường dây 0,4kV, đồng thời thay thế toàn bộ cột điện tre gỗ bằng cột bê tông tại khu vực này. Hiện nay, Công ty đã đảm bảo cấp điện an toàn cho nhân dân.

+ Đối với khu Lịch 1: Công ty Điện lực Phú Thọ đang triển khai xây dựng 01 trạm biến áp Hương Cần 12-180kVA, sửa chữa cải tạo hệ thống đường dây 0,4kV, đồng thời thay thế toàn bộ cột điện tre gỗ bằng cột bê tông tại khu vực này. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành trong QIII năm 2020.

- Hiện nay việc thu tiền điện hàng tháng ở xã còn bất hợp lý (5 khu thu trong 1 ngày tại 1 điểm; số lượng người đến nộp đông mà chỉ có 1 người thu). Đề nghị có giải pháp thuận lợi cho việc thu - nộp tiền điện cho nhân dân.

    Ngay sau khi nhận được kiến nghị cử tri, Công ty Điện lực Phú Thọ đã làm việc và yêu cầu đơn vị đang ký hợp đồng với Điện lực Phú Thọ về việc thu hộ tiền điện - Công ty Cổ phần giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (ECPAY) để điều chỉnh tăng số lượng người thu và tăng số ngày thu tiền điện đáp ứng nhu cầu của dân nhân địa phương.

4.6. Cử tri xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao đề nghị Công ty Điện lực Phú Thọ cắt và đóng điện đúng thời gian theo kế hoạch đã thông báo để đảm bảo cho việc sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Tiếp thu phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời đưa ra giải pháp cụ thể để giảm thiểu, không để phát sinh các trường hợp ngừng giảm, cung cấp điện mà chưa thông báo lịch đến khách hàng, đảm bảo quyền lợi, tránh gây bức xúc đối với khách hàng trong quá trình sử dụng điện.

4.7. Cử tri Thị xã Phú Thọ phản ánh: Đường điện thuộc trạm biến áp II, xã Thanh Minh đã quá tải thường xuyên mất điện vào giờ cao điểm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Ngay sau khi nhận được kiến nghị cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty Điện lực Phú Thọ tiến hành kiểm tra, đo thông số lưới điện và xác định được nguyên nhân gây quá tải làm mất điện là do tình trạng vận hành các pha phía 0,4kV không đều nhau, đặc biệt vào giờ cao điểm tối. Để kịp thời khắc phục tình trạng trên, ngày 14/11/2019, Điện lực Thị xã Phú Thọ đã thực hiện cân đảo phụ tải các pha. Hiện nay, tình trạng cấp điện tại khu vực xã Thanh Minh đã ổn định trở lại, không còn ý kiến phản ánh của nhân dân về chất lượng điện.

4.8. Cử tri xã Xuân Viên, huyện Yên Lập phản ánh: Trạm điện Vải Đạng 2 đã đưa vào sử dụng 02 năm nhưng ngành điện chưa thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng cho người dân; đề nghị sớm được giải quyết.

Trong quá trình thi công Trạm Xuân Viên 7 (Vải Đạng 2), Công ty Điện lực Phú Thọ phải điều chỉnh, lập lại hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng, làm kéo dài thời gian bồi thường cho người dân. Đến đầu tháng 4 năm 2020, Công ty đã hoàn thành việc bồi thường cho người dân tại địa bàn nêu trên.

4.9. Cử tri xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập đề nghị: (1) Có giải pháp kiểm tra, rà soát thay thế các cột điện bị hỏng tại các khu Xuân Thắng, khu 6, khu 4 sang cột điện bằng bê tông; khắc phục đường dây điện ở khu tái định cư bị trũng không đảm bảo an toàn cho người dân; (2) Tiếp tục đầu tư 02 trạm điện và 5 km đường dây hạ thế ở khu 5 giáp khu 3B và khu 2 để xã đạt tiêu chí về điện trong xây dựng Nông thôn mới; (3) Quan tâm nâng công suất cấp điện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của người dân.

Tiếp thu phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty Điện lực Phú Thọ rà soát lưới điện tại xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập và triển khai thực hiện các nội dung:

- Trong tháng 12/2019 phối hợp với nhân dân địa phương khắc phục ngay đường điện tại khu vực tái định cư bị trùng do sự cố.

- Phối hợp với các hộ dân rà soát, kéo lại dây từ sau công tơ về nơi sử dụng đảm bảo cấp điện an toàn tại khu Xuân Thắng, khu 6, khu 4.

- Về lâu dài, Công ty  Điện lực Phú Thọ đã lập kế hoạch đầu tư xây dựng lưới điện giai đoạn 2020-2025 để đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, tin cậy cho xã Mỹ Lung cụ thể: (1) Xây dựng 01 trạm biến áp Mỹ Lung 9-180kVA tại giữa khu 1A và 3B, dự kiến đưa vào sử dụng trong quý III năm 2020, sau khi đóng điện sẽ cấp điện ổn định cho vực này và giải quyết được ý kiến cử tri đề nghị đầu tư 06 cột điện đường dây hạ thế; (2) Năm 2021 sẽ đầu tư xây dựng 01 trạm biến áp kèm theo hệ thống đường dây 0,4kV tại khu 5; (3) Năm 2022 tiếp tục đầu tư 01 trạm biến áp kèm theo hệ thống đường dây 0,4kV tại khu 2.

4.10. Cử tri huyện Tam Nông đề nghị khi chốt số điện tiêu thụ phải ghi rõ số lượng điện tiêu thụ hàng tháng để người dân biết vì hiện nay khi thanh toán tiền điện cuối tháng chỉ ghi số tiền phải thanh toán không ghi cụ thể số điện hết bao nhiêu.

Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty Điện lực Phú Thọ tiến hành kiểm tra, xác định: Thời điểm cử tri kiến nghị, Điện lực Tam Nông phối hợp với Viettel Phú Thọ triển khai hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt qua ứng dụng Viettel Pay. Do mới triển khai, việc khai thác ứng dụng Viettel Pay chưa ổn định, một số trường hợp in giấy biên nhận tiền điện thiếu thông tin. Công ty Điện lực Phú Thọ đã yêu cầu các bên liên quan khắc phục, xử lý dứt điểm tồn tại trên trong tháng 12/2019. Hiện nay, công tác thu tiền điện trên địa bàn huyện Tam Nông đã đảm bảo yêu cầu của cử tri.

4.11. Cử tri xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì phản ánh: Nhiều năm nay nguồn điện sinh hoạt của người dân khu 5, khu 7 trên địa bàn xã rất yếu, nhất là vào giờ cao điểm. Đề nghị quan tâm, xây dựng thêm hoặc nâng cấp trạm biến áp và đường dây truyền tải điện cho người dân.

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và điện năng Thanh Đình là đơn vị đang kinh doanh bán điện trên địa bàn xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, có trách nhiệm cung cấp điện và đầu tư cải tạo lưới điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải và chất lượng điện năng tại xã Thanh Đình. Về hiện trạng lưới điện xã Thanh Đình hiện nay: (1) Các trạm biến áp hiện đang đáp ứng được nhu cầu công suất; các trạm biến áp tại khu 5, khu 7 mang tải từ 60% đến 70% công suất đặt; (2) Về phần đường dây 0,4kV: Đang kéo quá dài, dây dẫn nhỏ, nhiều mối nối, không đảm bảo tiêu chuẩn dẫn đến điện áp phía cuối đường dây 0,4kV thấp.

Để giải quyết tình trạng trên, UBND tỉnh sẽ giao Sở Công Thương, UBND thành phố Việt Trì chỉ đạo Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và điện năng Thanh Đình phải đầu tư, cải tạo các công trình lưới điện, đảm bảo đúng cam kết của Hợp tác xã với chính quyền địa phương khi đề nghị tiếp tục khai thác, kinh doanh bán điện mà không bàn giao lưới điện sang cho ngành điện quản lý.

4.12. Phản ánh, kiến nghị của cử tri thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn về kiểm định đồng hồ đo nước sạch, hợp đồng nước sạch.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp UBND huyện Thanh Sơn, UBND thị trấn Thanh Sơn, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ, Xí nghiệp cấp nước Thanh Sơn tổ chức hội nghị mời cử tri của thị trấn Thanh Sơn giải quyết, cụ thể:

(1) Về phản ánh, kiến nghị nhiều trường hợp Xí nghiệp cấp nước Thanh Sơn tự ý tháo đồng hồ đem đi kiểm định không có sự chứng kiến của người dân, không lập biên bản ghi chỉ số đồng hồ.

Trước thời hạn kiểm định đồng hồ đo nước (từ tháng 02/2018), Xí nghiệp cấp nước Thanh Sơn đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ các bước của quy trình kiểm định đồng hồ đo nước[1]. Quá trình thực hiện kiểm định đồng hồ đo nước đã được Xí nghiệp cấp nước Thanh Sơn, UBND thị trấn Thanh Sơn thực hiện theo đúng kế hoạch. Đối với các khách hàng sử dụng nước có mặt ở nhà theo thời gian thông báo, Xí nghiệp cấp nước Thanh Sơn đều lập biên bản tháo lắp, ghi chỉ số đồng hồ với sự chứng kiến, ký xác nhận của khách hàng sử dụng nước trước khi mang đi kiểm định. Tuy nhiên đối với những trường hợp khách hàng sử dụng nước không có mặt ở nhà theo thời gian thông báo, Xí nghiệp cấp nước Thanh Sơn vẫn tự tháo lắp đồng hồ đem đi kiểm định mà không có sự chứng kiến và đồng ý của khách hàng sử dụng nước chưa phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 49 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ. Việc này, Sở Khoa học và Công nghệ đã yêu cầu Xí nghiệp cấp nước Thanh Sơn chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra những thiếu sót nêu trên; yêu cầu đơn vị chấp hành nghiêm túc quy trình kiểm định đồng hồ đo nước theo quy định.

(2) Về phản ánh, kiến nghị đơn vị cung cấp dịch vụ nước sạch sinh hoạt (Công ty CP Cấp nước Phú Thọ và Xí nghiệp cấp nước Thanh Sơn) phải chịu trách nhiệm đầu tư, lắp đặt, kiểm định, quản lý đồng hồ đo nước như ngành điện; người dân chỉ chịu trách nhiệm đầu tư, quản lý sau đồng hồ đo nước; Trước khi tiến hành ký hợp đồng dịch vụ cấp nước sạch sinh hoạt, các hộ gia đình không nắm được nội dung Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và tiêu thụ nước sạch và đơn vị cấp nước cũng không giải thích rõ ràng về trách nhiệm ai phải bỏ tiền đầu tư, lắp đặt, kiểm định và quản lý đồng hồ đo nước. Cử tri đề nghị trước khi tiến hành ký hợp đồng dịch vụ cấp nước, Công ty CP Cấp nước Phú Thọ phải giải thích rõ ràng về quyền lợi, nghĩa vụ của các bên

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ, Xí nghiệp cấp nước Thanh Sơn: Kiến nghị của cử tri thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn cũng giống với kiến nghị của cử tri các nơi khác trong tỉnh, Công ty đã nhiều lần trả lời: Chi phí mua đồng hồ; chi phí lắp đặt, kiểm định đồng hồ chưa tính vào giá thành nước sạch; các chi phí này khách hàng sử dụng nước phải chi trả theo đúng nội dung đã thỏa thuận và hợp đồng ký kết giữa các bên.

Tuy nhiên, đối chiếu với các quy định liên quan, cho thấy phản ánh, kiến nghị của cử tri là có cơ sở. Để giải quyết bất cập, vướng mắc nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng sử dụng nước, của đơn vị cấp nước, đồng thời tránh phát sinh kiến nghị về nội dung này trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết, cụ thể: (1) Giao Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành, thị đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị định số 117/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành để nhân dân biết, chủ động phối hợp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là việc ký thỏa thuận, hợp đồng dịch vụ cấp nước; (2) Giao Sở Xây dựng, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ rà soát, kiểm tra, xem xét lại nội dung Thỏa thuận cấp nước, Thỏa thuận đăng ký sử dụng nước sạch, Hợp đồng dịch vụ cấp nước giữa Công ty với khách hàng sử dụng nước trên địa bàn tỉnh để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với Nghị định số 117/2007/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; (3) Giao Sở Tài chính, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc phê duyệt giá bán nước sạch của Công ty  đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Các nội dung thuộc lĩnh vực quy hoạch, xây dựng:

5.1. Cử tri phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì phản ánh: Nhà chung cư A1, A2, A3 thuộc tổ 13, phố Hai Bà Trưng thuộc quản lý của Công ty Xây dựng phát triển nhà Phú Thọ bán cho dân từ năm 2003. Các hộ đã nộp đầy đủ tiền theo yêu cầu nhưng từ đó đến nay người dân chưa được cấp GCNQSDĐ, hiện nay nhà ở đã xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa. Đề nghị xem xét và có giải pháp giúp đỡ cho các hộ dân.

- Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với Khu chung cư Đồi A (gồm cả Nhà chung cư A1, A2, A3), phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển nhà Phú Thọ làm chủ đầu tư:  UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tại Văn bản số 4472/UBND-KT2 ngày 02/12/2011; đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn UBND thành phố Việt Trì và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển nhà Phú Thọ thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho các hộ dân mua lại theo quy định. Mặc dù, các cơ quan chức năng đã nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở nhưng đến nay Công ty vẫn chây ỳ, chưa hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố Việt Trì cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho các hộ dân. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm giải quyết dứt điểm vấn đề này.

- Về việc nhà chung cư đã xuống cấp chưa được sửa chữa: UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND thành phố Việt Trì, UBND phường Thọ Sơn và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển nhà Phú Thọ kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình và đề xuất báo cáo UBND tỉnh phương án, nguồn lực để sửa chữa đảm bảo sinh hoạt và an toàn cho các hộ dân trong thời gian tới.

5.2. Cử tri xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì phản ánh khi thu hồi đất để mở rộng KCN Thụy Vân, đề nghị thực hiện niêm yết công khai quy hoạch, diện tích, mục đích sử dụng, đồng thời thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để cho nhân dân được biết và giám sát thực hiện.

Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng quy hoạch phân khu xây dựng KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỷ lệ 1/2.000 được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 24/5/2016.

Trong quá trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch, Ban quản lý các KCN đã phối hợp với UBND thành phố Việt Trì, UBND các xã Thụy Vân, Thanh Đình thông báo, lấy ý kiến tham gia của cộng đồng cho đồ án quy hoạch; UBND xã Thụy Vân, xã Thanh Đình đã thông báo để các hộ dân có liên quan biết và tham gia ý kiến cho hồ sơ điều chỉnh, mở rộng quy hoạch phân khu xây dựng KCN Thụy Vân tỷ lệ 1/2.000. Sau khi quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, ngày 27/5/2016, Ban quản lý các KCN đã phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Việt Trì và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị công bố công khai Quy hoạch tại Hội trường UBND xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì. UBND tỉnh thông báo để cử tri biết, liên hệ với UBND các xã Thanh Đình, Chu Hoá để tiếp cận, nghiên cứu về quy hoạch chi tiết, hỗ trợ giám sát việc thực hiện quy hoạch.

5.3. Cử tri xã Văn Luông, huyện Tân Sơn phản ánh: Thao trường bắn do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư đã thi công từ năm 2012 đến nay chưa hoàn thiện. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của nhân dân.

Công trình Thao trường huấn luyện bắn chiến đấu của Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Sơn được thi công xây dựng từ năm 2015, đến nay đã hoàn thành xong hạng mục san nền trường bắn, hệ thống đường nội bộ cơ động vào thao trường, cổng thao trường, tường rào. Do ngân sách Bộ Quốc phòng bố trí cho dự án còn hạn chế, công trình hiện đang tạm dừng thi công tại điểm dừng kỹ thuật, dự kiến đầu tư giai đoạn 2 trong thời gian tới. Trong quá trình xây dựng trường bắn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và đơn vị thi công đã phối hợp với xã Văn Luông, huyện Tân Sơn xác định diện tích đất trồng lúa của một số hộ dân bị ảnh hưởng do quá trình san gạt nền trường bắn bị xô sạt khi mưa lũ, để tiến hành bồi thường theo quy định. Để bảo đảm hoạt động sản xuất nông nghiệp của nhân dân trên địa bàn, UBND tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức lực lượng gia cố chân ta luy trường bắn, trồng cây chống sạt lở; khơi thông đường mương cấp nước canh tác theo đề nghị của xã Văn Luông (hoàn thành trong tháng 5/2020); đồng thời, báo cáo đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu II hỗ trợ kinh phí giai đoạn 2021-2025 để xây dựng hạng mục kè ta luy thao trường; xử lý chống sạt lở, hệ thống thoát nước trường bắn (Dự án giai đoạn 2).

6. Các nội dung thuộc lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường, bồi thường, giải phóng mặt bằng:

6.1. Cử tri thị xã Phú Thọ phản ánh: Công ty tinh bột sắn hoạt động trên địa bàn xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba gây ô nhiễm môi trường đã bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm ngưng sản xuất. Tuy nhiên có thời điểm vào mùa vụ công ty này vẫn lén lút tiếp tục sản xuất và gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Đề nghị kiểm tra, có biện pháp xử lý dứt điểm về ô nhiễm môi trường.

Trên cơ sở phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường và Công an tỉnh kiểm tra, xác minh; kết quả cụ thể như sau: Công ty TNHH MTV Toàn Năng Phú Thọ trên địa bàn xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba đang trong thời gian phải tạm dừng hoạt động sản xuất chế biến tinh bột sắn theo chỉ đạo tại Văn bản số 1690/UBND-KTN ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh. Ngày 04/12/2019, nhận được báo cáo của UBND huyện Thanh Ba về việc Công ty đang có dấu hiệu hoạt động trở lại, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản yêu cầu Công ty tiếp tục thực hiện nghiêm việc dừng mọi hoạt động sản xuất tinh bột sắn, chỉ được phép hoạt động trở lại sau khi hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu theo quy định và được UBND tỉnh chấp thuận; đồng thời giao Công an tỉnh, UBND huyện Thanh Ba giám sát việc chấp hành của Công ty. Theo kết quả kiểm tra, xác minh của lực lượng chức năng cho thấy thời gian qua Công ty không còn hoạt động sản xuất tại Nhà máy trên địa bàn xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba.

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng giám sát việc tạm dừng mọi hoạt động sản xuất tinh bột sắn tại Nhà máy; đồng thời đề nghị cử tri, nhân dân thị xã Phú Thọ, huyện Thanh Ba tiếp tục giám sát, kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng khi phát hiệu dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

6.2. Cử tri thị xã Phú Thọ tiếp tục phản ánh Công ty cổ phần gốm sứ Thanh Hà đóng trên địa bàn thị xã sản xuất vẫn gây ô nhiễm môi trường. Cử tri đã nhiều lần phản ánh; chính quyền cũng đã làm việc với Công ty nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm do xả thải vẫn tiếp tục. Đề nghị có giải pháp khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường trên.

Công ty Cổ phần gốm sứ Thanh Hà được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án sản xuất gạch ốp lát ceramic tại Phiếu thẩm định số 1599/HC ngày 13/9/1995. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ năm 1998 với công suất thiết kế 1.050.000 m2/năm. Quá trình hoạt động có thời điểm xả thải vượt quy chuẩn, gây ô nhiễm môi trường, phải dừng hoạt động từ ngày 01/9/2015 đến ngày 01/3/2016 để đầu tư, cải tạo, nâng cấp công nghệ. Sau đầu tư, cải tạo, nâng cấp; tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực phát sinh từ hoạt động sản xuất của Công ty đã được giảm thiểu đáng kể.

Tuy nhiên, do Nhà máy của Công ty đóng trên địa bàn nội thị thị xã Phú Thọ, để khắc phục triệt để nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong sản xuất của Nhà máy đến khu vực dân cư xung quanh, UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị, chợ thương mại và văn phòng tại phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ (vị trí Nhà máy sản xuất gạch của Công ty) tại Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 19/9/2017. Hiện nay, UBND tỉnh đang quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chức năng yêu cầu Công ty khẩn trương di dời nhà máy đến vị trí mới tại phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng chỉ đạo nội dung này, báo cáo cử tri kết quả thực hiện.

 

6.3. Cử tri xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập đề nghị có biện pháp phối hợp chặt chẽ với tỉnh Yên Bái giải quyết vấn đề ô nhiễm nguồn nước Ngòi Lao.

Từ năm 2012, nguồn nước Ngòi Lao đã xuất hiện dấu hiệu ô nhiễm bắt nguồn từ phía thượng lưu thuộc địa bàn tỉnh Yên Bái, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này nhưng chủ yếu do 01 doanh nghiệp tuyển quặng sắt trong quá trình hoạt động gây ra. Vấn đề này, UBND tỉnh đã giao các cơ quan chức năng của tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhiều lần có báo cáo, kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề nghị UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo giải quyết nhưng đến nay vẫn còn hiện tượng gây ô nhiễm nguồn nước.

Ngày 20/4/2020, Đoàn khảo sát của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Yên Lập và UBND xã Mỹ Lung đã khảo sát tuyến dọc Ngòi Lao (đoạn tiếp giáp tỉnh Yên Bái), kiểm tra, xác định tại thời điểm phân tích nước Ngòi Lao tiếp tục ô nhiễm vượt chuẩn cho phép[2].

Trước tình hình nêu trên, UBND tỉnh đã có Văn bản số 1799/UBND-KTN ngày 04/5/2020 báo cáo, kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (đồng gửi UBND tỉnh Yên Bái) đề nghị hỗ trợ chỉ đạo giải quyết dứt điểm vấn đề này. Tổng Cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch tổ chức khảo sát thực tế với Sở Tài nguyên và Môi trường hai tỉnh Phú Thọ và Yên Bái trong tháng 6 năm 2020 để xem xét xử lý. Khi có kết quả giải quyết cụ thể, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng thông báo để cử tri và nhân dân xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập được biết, hỗ trợ giám sát việc thực hiện.

6.4. Cử tri xã Thụy Vân, xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì phản ánh: Đã nhiều năm nay phải chịu tình trạng ô nhiễm môi trường do Khu công nghiệp Thụy Vân gây ra. Việc xả thải (nước, rác, khí thải) gây ô nhiễm kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người dân và làm xô bồi một phần diện tích canh tác. Đề nghị xem xét, hỗ trợ sản lượng bị thiệt hại và giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.

Hiện nay, toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp trong KCN Thụy Vân và Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hồng Hà được thu gom về Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 5.000 m3/ngày đêm; nước thải sau xử lý được giám sát chất lượng bởi thiết bị quan trắc tự động và truyền số liệu liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát. Kết quả theo dõi cho thấy, các số liệu quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép. Nước thải sau khi xử lý được xả vào hệ thống thu gom thoát nước chung của thành phố Việt Trì ra Ngòi Lâm Hạc (không còn chảy qua khu vực đầm Láng Bỗng và đồng Con Gái, xã Thụy Vân), hoạt động xả thải này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, cấp Giấy phép số 2380/GP-BTNMT ngày 04/10/2017. Tại Khu công nghiệp Thụy Vân, các doanh nghiệp tự lưu giữ và chuyển giao chất thải rắn cho các đơn vị có chức năng để vận chuyển xử lý; khí thải phát sinh đã được các doanh nghiệp đầu tư hệ thống để xử lý trước khi thải ra môi trường theo quy định.

Về phản ánh việc xô bồi ảnh hưởng đến phần diện tích canh tác của nhân dân xã Thụy Vân và Thanh Đình do hoạt động của KCN Thụy Vân, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban quản lý các KCN rà soát, đề xuất hỗ trợ thiệt hại cho nhân dân xã Thụy Vân và xã Thanh Đình. Ngày 11/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 497/QĐ-UBND trích ngân sách tỉnh số tiền 1.133.898.000 đồng để chi trả bồi thường, hỗ trợ thiệt hại năm 2019 cho các đối tượng bị ảnh hưởng, đồng thời giao Ban Quản lý các KCN chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Việt Trì và các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm việc bồi thường hỗ trợ hàng năm, từ năm 2020 trở đi có giải pháp khả khi, toàn diện trong việc thu hồi toàn bộ diện tích theo quy hoạch của KCN Thụy Vân, tránh phát sinh thiệt hại do xô bồi gây ra.

6.5. Cử tri xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì đề nghị có biện pháp cụ thể, lâu dài để xử lý rác thải nhựa và hạn chế sản xuất và sử dụng túi nilon.

Trong thời gian qua, công tác quản lý, phòng, chống tác hại của rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo[3]. Kết quả bước đầu đã tạo ra những chuyển biến trong nhận thức của người dân về tác hại của rác thải nhựa, góp phần thay đổi nhận thức, hành vi trong việc sử dụng các sản phẩm thay thế sản phẩn từ nhựa (nilon, chai nhựa,...), nhiều đơn vị tổ chức các hoạt động thu gom, phân loại, xử lý và tái chế rác thải nhựa.

Tuy nhiên, công tác phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do quy định của pháp luật về việc giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần chưa đồng bộ; chưa có các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với hoạt động sản xuất, phân phối, tiêu thụ các sản phẩm bao bì, túi xách thân thiện với môi trường. Do đó, giá của các sản phẩm thân thiện với môi trường thường cao hơn so với túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần. Đồng thời, nhận thức của một bộ phận người dân về việc sử dụng sản phẩm thay thế sản phẩm từ nhựa để bảo vệ môi trường còn hạn chế.

Để công tác phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo: (1) Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sử dụng của cộng đồng để giảm thiểu sử dụng chất thải nhựa, túi nilon, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, nhất là bao bì, túi đựng nhiều lần; (2) Khuyến khích đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tái chế túi nilon và chất thải nhựa; khuyến khích, xem xét hỗ trợ việc sản xuất, kinh doanh, phân phối, sử dụng các sản phẩm túi, bao bì thân thiện môi trường thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy.

6.6. Cử tri huyện Tam Nông phản ánh: Thời gian qua Khu Công nghiệp Trung Hà vẫn có nhà máy gây ô nhiễm môi trường không khí, nhất là về ban đêm, đề nghị kiểm tra, xử lý.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Tam Nông, Ban quản lý các KCN, Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh kiểm tra rà soát, xác định: Khu công nghiệp Trung Hà hiện có 10 dự án đầu tư. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tại thời điểm kiểm tra hầu hết nên các Nhà máy đang dừng hoặc chỉ hoạt động cầm chừng. Cơ sở còn có khả năng phát tán gây ô nhiễm môi trường không khí khu vực theo phản ánh của cử tri là Nhà máy gạch của Công ty Cổ phần Takao Việt Nam và Nhà máy sản xuất gỗ của Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Kim Sen. Qua kiểm tra, lấy mẫu quan trắc khí thải đối với 02 Nhà máy trên, kết quả cụ thể như sau:

- Công ty Cổ phần Takao Việt Nam đi vào hoạt động sản xuất gạch, ngói từ cuối năm 2018 theo Kế hoạch bảo vệ môi trường được UBND huyện Tam Nông cấp Giấy xác nhận số 69/GXN-UBND ngày 14/01/2019. Quá trình hoạt động, Công ty đã chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường. Kết quả quan trắc giám sát môi trường định kỳ và kết quả đo đạc, quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 23/3/2020 các thông số quan trắc đều trong giới hạn cho phép.

- Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Kim Sen đầu tư Nhà máy sản xuất gỗ ván ép tại Lô C, KCN Trung Hà được UBND tỉnh phê duyệt đề án bảo vệ môi trường tại Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 15/6/2016. Kết quả kiểm tra, rà soát cho thấy: Năm 2018, do chất lượng khí thải chưa đáp ứng yêu cầu, Công ty đã phải đầu tư bổ sung hạng mục dập bụi ướt và sữa vôi trong xử lý khí lò hơi đốt củi, nâng chiều cao ống khói đảm bảo khí thải được xử lý và tăng khả năng khuếch tán. Theo kết quả quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 20/3/2020 còn có thông số CO vượt quy chuẩn cho phép (2.404/1.000 mg/Nm3), có một phần nguyên nhân do thời gian quan trắc có mưa nhiều, củi nguyên liệu đốt bị ẩm, công nhân vận hành thiếu kinh nghiệm xử lý nên để xảy ra hiện tượng trên. Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, đảm bảo thông số khí thải đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường.

UBND tỉnh thông tin để cử tri huyện Tam Nông biết, hỗ trợ giám sát, kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về môi trường để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

6.7. Cử tri huyện Hạ Hòa phản ánh: Dự án khu chăn nuôi lợn siêu nạc tại phân trại số 2 - Trại giam Tân Lập, xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa có diện tích: 19.930 m2, quy mô chuồng trại 3.600m2 tương đương nuôi 3.000 con. Kể từ khi dự án vào hoạt động đã gây ô nhiễm môi trường (không khí) ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân khu 7, xã Vô Tranh. Đề nghị kiểm tra, xử lý vi phạm.

Dự án khu chăn nuôi lợn siêu nạc hoạt động trong khuôn viên Trại giam Tân Lập do Công ty CP thương mại Trường Phát đầu tư, được Cục Y tế - Bộ Công an phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 239/QĐ-H06-P6 ngày 16/11/2018.

Theo phản ánh cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện Hạ Hòa và Trại giam Tân Lập kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của Dự án. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo về phòng chống, dịch bệnh, cách ly xã hội và các quy định về ra, vào của Trại giam Tân Lập nên chưa thực hiện được công tác kiểm tra thực tế. Theo báo cáo của Công ty, hiện nay Công ty đang nuôi 7.500 con lợn bằng hệ thống chuồng khép kín, nước thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi được thu gom bằng đường ống bi bê tông D250 về hệ thống xử lý nước thải chung (hầm Biogas) của dự án, nước sau xử lý được sử dụng tưới cây trong Trại giam Tân Lập; phân lợn được đóng bao, ủ tại khu trồng cây công nghiệp của Công ty (cách Trại giam Tân Lập khoảng 4 km). Trước tình hình đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản yêu cầu Công ty chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; đầu tư công trình xử lý chất thải theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt để đảm bảo tất cả các nguồn thải phải được xử lý đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường, không được gây ô nhiễm môi trường không khí theo phản ánh của cử tri; đồng thời gửi Văn bản đề nghị Cục Y tế - Bộ Công an, Trại giam Tân Lập đề nghị phối hợp chỉ đạo. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động của Dự án, trường hợp có vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

6.8. Cử tri xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn phản ánh: Hiện nay bãi rác thải của xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy và trại chăn nuôi lợn của Công ty Tiến Hải trên địa bàn thị trấn La Phù, huyện Thanh Thủy thường xuyên bốc mùi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân dân trong xã. Đề nghị có biện pháp xử lý tình trạng trên.

Tiếp thu phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành khảo sát, kiểm tra thực tế khu vực (thời gian thực hiện ngày 16/4/2020), kết quả cụ thể như sau:

- Khu tập kết rác thải xã Hoàng Xá tại khu Đồng Bãi Cháy, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy là nơi tập kết rác và vận chuyển về Khu xử lý rác thải tại thị trấn Thanh Thủy. Do không thực hiện việc vận chuyển rác về khu xử lý thường xuyên, đảm bảo tần suất yêu cầu nên có hiện tượng bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xung quanh. Tuy nhiên, vị trí Khu tập kết rác thải này cách xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn khoảng 7,5 km nên khó có khả năng ảnh hưởng đến môi trường xã Thạch Khoán.

- Tại thị trấn Thanh Thủy có Khu xử lý rác tại đồi Xi Măng Tai đang tiếp nhận và xử lý rác thải bằng biện pháp chôn lấp, kết hợp với 01 lò đốt rác. Tại khu xử lý có mùi hôi, thối đặc trưng, tuy nhiên, vị trí Khu xử lý rác thải được bao quanh đồi cây và cách khu dân cư xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn khoảng 3 km nên khả năng phát tán tới khu dân cư xã Thạch Khoán là không cao. Tuy vậy, do khu xử lý chưa được đầu tư hoàn chỉnh (chưa có hệ thống xử lý nước rỉ rác) và việc chôn lấp thực hiện không đúng kỹ thuật nên có tình trạng ô nhiễm nguồn nước và không khí.

- Về trại chăn nuôi lợn: Hiện nay, Công ty TNHH Tiến Hải có thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản thuộc địa bàn thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy và 01 trạm trộn bê tông thuộc địa bàn xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, không có dự án chăn nuôi lợn như phản ánh. Tại khu vực, nguồn gây ô nhiễm có khả năng ảnh hưởng đến môi trường như phản ánh của cử tri xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn có thể do hoạt động của 04 trang trại, trong đó:

+ Địa bàn thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy có 03 trại, gồm: 02 trại của hộ ông Nguyễn Văn Hùng và 01 trại của hộ ông Vũ Thừa Vũ đã được UBND huyện Thanh Thủy kiểm tra, xác định có nhiều vi phạm về đất đai, môi trường (đã xử phạt 03 trại tổng số tiền là 218 triệu đồng). Đồng thời, UBND huyện Thanh Thủy đã có Văn bản số 457/UBND-TNMT ngày 06/4/2020 yêu cầu các trại phải dừng hoạt động chăn nuôi trước ngày 01/6/2020.

+ Địa bàn xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn có trại của hộ ông Nguyễn Văn Hoàn được UBND huyện Thanh Sơn cấp giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường. Do dịch tả lợn Châu phi nên trại dừng chăn nuôi, đến đầu năm 2020 hộ bắt đầu nuôi khoảng 300 con lợn nái (ở trong 1/3 dãy chuồng), nước thải phát sinh được thu gom về bể lắng, biogas (02 bể) sau đó thải ra mương nội đồng, phân được thu dọn, đóng bao chuyển cho nhân dân bón cây.

Để đảm bảo môi trường khu vực nêu trên, thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo: (1) UBND huyện Thanh Thủy chỉ đạo và giám sát các tổ chức, cá nhân liên quan chấp hành việc dừng hoạt động chăn nuôi của 03 trại nêu trên (do không phù hợp quy hoạch, vi phạm về đất đai và môi trường); chỉ đạo vận hành bãi chôn lấp rác thải theo đúng quy trình, có biện pháp xử lý nước rỉ rác đảm bảo theo yêu cầu; chỉ đạo UBND xã Hoàng Xá khẩn trương vận chuyển rác thải tập kết tạm thời về khu xử lý, giảm thiểu phát tán mùi ảnh hưởng đến các cơ sở sản xuất trong CCN Hoàng Xá, người dân khu vực; (2) UBND huyện Thanh Sơn rà soát, kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của các trại chăn nuôi, yêu cầu các trại phải đầu tư công trình xử lý môi trường đảm bảo chất lượng nước thải, khí, mùi đạt quy chuẩn, không làm ảnh hưởng đến môi trường, đời sống nhân dân khu vực.

6.9. Cử tri xã Tử Đà, huyện Phù Ninh đề nghị tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ việc khai thác cát, sỏi trên sông Lô; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Từ cuối năm 2019 đến nay, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra, giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác cát sỏi trên Sông Lô, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; cụ thể: (1) Kiểm tra, phát hiện, tạm dừng hoạt động của 01 doanh nghiệp khai thác cát, sỏi gây sạt lở bờ vở sông Lô tại xã Trị Quận, Hạ Giáp, huyện Phù Ninh; (2) Tước quyền sử dụng giấy phép khai thác của 01 doanh nghiệp với thời hạn 04 tháng kể từ ngày 31/5/2019; 01 doanh nghiệp với thời hạn 03 tháng kể từ ngày 20/7/2019, đồng thời xử lý vi phạm hành chính trên 2 tỷ đồng; (3) Công an tỉnh đã bắt giữ, xử lý nhiều trường hợp vi phạm khai thác cát, sỏi trái phép trên tuyến sông Lô.

Căn cứ tình hình vi phạm có xu hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn bờ vở sông Lô, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1116/UBND-KTN ngày 24/3/2020 yêu cầu dừng mọi hoạt động khai thác cát, sỏi trên tuyến sông Lô thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo hoạt động khai thác cát sỏi trên các tuyến sông. Đề nghị cử tri và nhân dân quan tâm, giám sát, kịp thời thông báo các trường hợp vi phạm để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

6.10. Cử tri xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba đề nghị xem xét việc khai thác cát ởven sông Hồng làm sạt lở đất canh tác khu 1, 2, 6 thuộc địa bàn xã.

Tiếp thu phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Thanh Ba kiểm tra, xác minh; kết quả cụ thể như sau: Bãi sông thuộc khu 1, khu 2 và khu 6 xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba rộng khoảng 50-80 mét, tương ứng với km43,9 đê tả sông Thao, vở sông cao 3-5 mét. Tại thời điểm kiểm tra, không có hiện tượng sạt lở bờ, bãi sông, có sạt lở nhẹ ở ven mép nước là do ảnh hưởng của quá trình thay đổi dòng chảy. Hiện nay, trên địa bàn xã chưa có đơn vị được cấp phép khai thác cát.

UBND tỉnh trân trọng thông tin để cử tri xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba biết và hỗ trợ giám sát. Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân khai thác cát trái phép, đề nghị kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng địa phương để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

6.11. Cử tri huyện Đoan Hùng đề nghị có giải pháp đề nghị Tổng công ty giấy Việt Nam sớm chuyển giao số diện tích của Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng cho huyện quản lý để phát triển cây Bưởi.

Trên địa bàn huyện Đoan Hùng hiện nay có 04 đơn vị sử dụng đất có nguồn gốc từ đất nông, lâm trường thuộc Tổng Công ty giấy Việt Nam với diện tích 3.408,07 ha, gồm: Công ty lâm nghiệp Đoan Hùng, Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Bắc Bộ, Trung tâm Khoa học lâm nghiệp vùng trung tâm Bắc Bộ, Công ty cổ phần chè Mỹ Lâm (trước đây là Nông trường tháng 10 Tuyên Quang).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ, UBND tỉnh phê duyệt Đề án về tăng cường quản lý đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tại Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 để làm cơ sở triển khai thực hiện. Đến nay, trên địa bàn huyện Đoan Hùng đã có 02 đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất, gồm: Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Bắc Bộ (Quyết định số 3658/QĐ-UBND ngày 27/12/2018) và Công ty cổ phần chè Mỹ Lâm (Quyết định số 3659/QĐ-UBND ngày 27/12/2018). Tuy nhiên, việc chuyển giao đất của các đơn vị thuộc Tổng Công ty giấy Việt Nam cho tỉnh Phú Thọ quản lý đang chờ ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phê duyệt, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với UBND huyện Đoan Hùng, Tổng Công ty Giấy Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thủ tục thu hồi diện tích đất theo phương án được duyệt, bàn giao cho UBND huyện Đoan Hùng quản lý để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

6.12. Cử tri phường Thanh Miếu, xã Thụy Vân thành phố Việt Trì đề nghị xem xét, điều chỉnh giá đất đền bù cho dân khi bị thu hồi đất nông nghiệp vì đơn giá bồi thường đất nông nghiệp quá thấp so với giá đất ở sau khi đấu giá.

Để thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất, chính quyền địa phương cần thực hiện các thủ tục: (1) Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ cho các chủ sử dụng đất theo quy định của pháp luật, quy định của tỉnh Phú Thọ về giá các loại đất (mỗi loại đất thu hồi có mức giá bồi thường và hỗ trợ khác nhau); (2) Thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất thu hồi sang đất ở (đất ở thường có giá trị quyền sử dụng đất cao hơn nhiều so với các loại đất khác); (3) Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại khu đất đấu giá (giao thông, cấp, thoát nước, điện chiếu sáng, nước sinh hoạt,...); (4) Xác định giá khởi điểm đấu giá, tổ chức đấu giá theo cơ chế thị trường. Do vậy, giá đất ở sau khi đấu giá thường cao hơn nhiều so với mức đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi cùng vị trí, địa điểm.

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2020-2024), trong đó giá đất nông nghiệp đã được điều chỉnh tăng 35,6% so với giá đất cùng loại tại Bảng giá đất 5 năm (2015-2019), đồng thời ban hành Quyết định số 21/2019/QD-UBND ngày 18/12/2019 sửa đổi một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong đó đã điều chỉnh mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp (đối với đất trồng lúa nước điều chỉnh tăng từ 2 lần lên 3 lần, đối với các loại đất nông nghiệp còn lại điều chỉnh tăng từ 1,5 lần lên 2 lần giá đất cùng loại). Từ 01/01/2020, tổng mức bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp bị thu hồi đã được điều chỉnh tăng, giúp đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người có đất nông nghiệp bị thu hồi.

6.13. Cử tri xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì phản ánh: Việc thu hồi đất giai đoạn 2 tại Khu 4, xã Thanh Đình, khi san lấp mặt bằng Công ty Tasa không làm rãnh thoát nước, dẫn đến đường bê tông bị nứt, xô sạt đất xuống ruộng, làm đổ tường rào của nhà dân. Đề nghị xem xét giải quyết và bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban quản lý các KCN, Trung tâm tư vấn đầu tư và dịch vụ KCN (chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thụy Vân) phối hợp với UBND xã Thanh Đình và Công ty Cổ phần gạch men Tasa làm việc với từng chủ hộ xác định mức độ thiệt hại và thống nhất kinh phí bồi thường thiệt hại. Năm 2019 Công ty Cổ phần gạch men Tasa đã bồi thường thiệt hại và 100% hộ dân đã nhận tiền. Về tuyến đường bê tông bị nứt, xô sạt đất xuống ruộng, Trung tâm tư vấn đầu tư và dịch vụ KCN đã thống nhất với UBND xã Thanh Đình và Công ty Cổ phần gạch men Tasa sẽ thực hiện việc xây lắp hoàn trả hiện trang như ban đầu để không làm ảnh hưởng hoạt động giao thông của người dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hiện nay Công ty Cổ phần gạch men Tasa đang lập kế hoạch thi công, dự kiến hoàn thành trong Quý III năm 2020.

6.14. Cử tri xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì đề nghị xem xét, giải quyết dứt điểm về bồi thường giải phóng mặt bằng, trả lại đất quy hoạch xây dựng công viên cây xanh tại khu tái định cư xã Thụy Vân. 

Theo bản vẽ điều chỉnh quy hoạch chia lô Dự án Khu tái định cư Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì được phê duyệt theo Quyết định số 658/QĐ-UB của UBND tỉnh ngày 11/3/2003 của UBND tỉnh, có xác định phần diện tích đất công cộng ở 03 ô với diện tích là 5.265,0 m2, trong đó có 02 ô đất công cộng đã được thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hiện đang được sử dụng với mục đích làm sân bóng thể thao công cộng với tổng diện tích 3.333,0 m2; phần diện tích đất công cộng 1.932,0 m2 theo bán kính R= 62.000 còn lại được quy hoạch để xây dựng công viên cây xanh nhưng đến nay chưa thực hiện các thủ tục thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Về việc này, UBND tỉnh đã có Văn bản số 2610/UBND-KTTH ngày 18/6/2020 giao Thanh tra tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát, báo cáo UBND tỉnh những tồn tại của Dự án nêu trên. Sau khi có báo cáo của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh sẽ xem xét, chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc của dự án và kiến nghị cụ thể nêu trên của cử tri.

6.15. Cử tri huyện Tam Nông phản ánh: Đề nghị xem xét, giải quyết chính sách hỗ trợ cho các gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi để xây dựng Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Trung Hà.

Công ty phát triển hạ tầng KCN (nay là Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ KCN) được UBND tỉnh giao đất để xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN Trung Hà, huyện Tam Nông (giai đoạn I) với tổng diện tích là 70,45ha, trong đó UBND tỉnh thu hồi diện tích 66,89ha đất nông nghiệp (đất trồng lúa) của 866 hộ thuộc 03 xã: Hồng Đà, Thượng Nông, huyện Tam Nông và xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy. Theo đó các hộ dân bị thu hồi đất đã được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Trong quá trình thực hiện thu hồi đất, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 03/8/2005 - Quyết định là biện pháp hỗ trợ khác cho các hộ dân có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi để xây dựng KCN Trung Hà, theo đó: (1) Về hỗ trợ liên kề và hỗ trợ cải tại đất tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định 2057/QĐ-UBND ngày 03/8/2005, UBND tỉnh đã được phê duyệt kinh phí và chi trả cho các hộ dân; (2) Về hỗ trợ đất làm dịch vụ theo Khoản 2 Điều 1 Quyết định 2057/QĐ-UBND ngày 03/8/2005: Nội dung hỗ trợ đất dịch vụ 8% theo quy định trên, hiện nay UBND tỉnh đã giao các cơ quan chuyên môn liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất việc điều chỉnh theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 để sớm giải quyết dứt điểm nội dung này.

6.16. Cử tri xã Ninh Dân, xã Yên Nội, huyện Thanh Ba đề nghị hoàn thiện các thủ tục chuyển mục đích giao đất tái định cư cho các hộ dân được đền bù thuộc Dự án mở rộng mỏ đá vôi tại địa bàn 02 xã.

Về nội dung cử tri phản ánh, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Thanh Ba nhiều lần đôn đốc, chỉ đạo bằng văn bản cũng như tổ chức các hội nghị yêu cầu Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ hoàn thiện các hồ sơ đề nghị chuyển mục đích và giao đất cho các hộ dân được tái định cư thuộc dự án mở rộng mỏ đá vôi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đến ngày 20/5/2020, Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ đã gửi hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất khu vực nêu trên tới UBND huyện Thanh Ba. Tuy nhiên, do diện tích, loại đất đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ có sai lệch, chưa trùng khớp với diện tích đã được UBND tỉnh phê duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thanh Ba. Vì vậy, UBND huyện Thanh Ba đang thực hiện thủ tục điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở trình duyệt hồ sơ thu hồi, chuyển mục đích và giao đất tái định cư cho các hộ nêu trên. Việc này, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Thanh Ba khẩn trương hoàn thành các thủ tục chuyển mục đích, giao đất tái định cư cho các hộ dân trong tháng 7 năm 2020.

6.17. Cử tri xã Xuân Viên, huyện Yên Lập đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất cho Chùa Quẳng trên địa bàn xã.

Việc này, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Yên Lập chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Ban đại diện Phật giáo xã Xuân Viên khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lập hồ sơ công nhận và cấp Giấy chứng nhận quyền sử đất của chùa Quẳng, xã Xuân Viên, huyện Yên Lập. UBND xã Xuân Viên, UBND huyện Yên Lập, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định, trình duyệt hồ sơ giao đất cho Ban đại điện phật giáo xã Xuân Viên theo quy định và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 25/6/2020. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chùa Quẳng sẽ được thực hiện hoàn thành trong tháng 7 năm 2020.

6.18. Cử tri xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê đề nghị quan tâm cấp đất tôn giáo cho 03 họ giáo thuộc giáo xứ Ngô Xá gồm: Tân Tiến, Tân Phong, Tân Xá. Hiện nay 03 họ giáo này vẫn phải sinh hoạt nhờ nhà dân.

Theo Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Cẩm Khê, tại xã Ngô Xá không có chỉ tiêu đất cơ sở tôn giáo để giao đất cho 03 họ giáo thuộc giáo xứ Ngô Xá xây dựng nhà thờ. Vì vậy, đề nghị giáo xứ Ngô Xá liên hệ với UBND huyện Cẩm Khê tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cơ sở tôn giáo của các họ giáo vào kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 tỉnh Phú Thọ và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Cẩm Khê để làm căn cứ thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định. 

6.19. Cử tri xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì phản ánh: Công ty khảo sát đo đạc Anh Thư - Phường Gia Cẩm thu lệ phí đo đạc đất quá cao khi các hộ có nhu cầu muốn chuyển nhượng đất. Đề nghị xem xét lại mức giá thu lệ phí đo đạc đất đai không tính theo khung giá mà tính theo m2 cho phù hợp.

Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Việt Trì kiểm tra, rà soát hồ sơ đo đạc do các hộ gia đình đề nghị thực hiện thực hiện các giao dịch về đất đai. Qua rà soát cho thấy, Công ty cổ phần khảo sát đo đạc Anh Thư - một đơn vị có giấy phép hoạt động đo đạc độc lập, đang thực hiện thu tiền trích đo địa chính thửa đất đảm bảo quy định tại Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh về đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

 

7. Các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội

7.1. Cử tri xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập đề nghị quan tâm hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở các đối tượng tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc.

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 09/2013/T-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; trên cơ sở thẩm tra, rà soát, tổng hợp danh sách của UBND các huyện, thành thị, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 phê duyệt Đề án hỗ trợ Người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; trong đó, huyện Yên Lập có 1.361 hộ được hỗ trợ (số hộ được hỗ trợ xây mới nhà ở: 777 hộ; số hộ sửa chữa nhà ở: 584 hộ).

Đối với trường hợp cử tri xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc: Trong quá trình bình xét không đủ điều kiện theo quy định nên không có trong danh sách hộ gia đình được hỗ trợ theo Đề án nêu trên của UBND tỉnh. Hiện nay, Nhà nước chưa có chủ trương bổ sung đối tượng hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở mà vẫn thực hiện theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nên UBND tỉnh chưa có cơ sở để chỉ đạo rà soát, hỗ trợ bổ sung đối tượng theo đề nghị của cử tri. Khi Nhà nước ban hành chủ trương mới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo thông báo rộng rãi để cử tri, nhân dân trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện theo quy định.

7.2. Cử tri xã Mỹ Lung, xã Xuân Viên huyện Yên Lập đề nghị xem xét có chế độ phụ cấp cho các cán bộ làm Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi ở cấp xã (Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi cấp xã hiện nay chưa có chế độ) như đối với các tổ chức chính trị - xã hội.

Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, theo đó các chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã gồm 11 chức danh, cụ thể: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Phó Chủ tịch Hội Nông dân (đối với xã, thị trấn thành lập Hội Nông dân); Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;  Phó Trưởng Công an (đối với xã, thị trấn chưa bố trí lực lượng công an chính quy); Phó Chỉ huy Trưởng quân sự; Truyền thanh, tuyên truyền; Chủ tịch Hội người cao tuổi; Chủ tịch Hội chữ thập đỏ; Trưởng ban Thanh tra nhân dân.

Các chức danh: Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi, Ủy viên Ban Thường vụ Hội người cao tuổi cấp xã không thuộc những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và không được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định tại Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 của HĐND tỉnh.

7.3. Cử tri phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì phản ánh, đề nghị: Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác sử dụng Sân vận động tỉnh Phú Thọ; một số quỹ đất xung quanh sân vận động đề nghị không xây kiốt nhằm tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, an toàn để nhân dân quanh khu vực có địa điểm tập thể dục và tổ chức các hoạt động tập thể.

Sân vận động tỉnh Phú Thọ thuộc Khu liên hợp Thể dục Thể thao tỉnh Phú Thọ được đầu tư xây dựng năm 2005 với sức chứa 25.000 chỗ ngồi. Thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch, đầu tư cải tạo, nâng cấp một số hạng mục; chú trọng công tác quản lý, khai thác và sử dụng Khu liên hợp. Hiện nay, việc sử dụng quỹ đất xung quanh Sân vận động được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng mặt bằng Khu liên hợp Thể dục Thể thao tỉnh Phú Thọ.

Năm 2019, Sân vận động tỉnh Phú Thọ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đánh giá đủ tiêu chuẩn tổ chức thi đấu bóng đá quốc gia, đồng thời đã chấp thuận cho tỉnh Phú Thọ đăng cai, tổ chức thành công trận giao hữu quốc tế U23 Việt Nam và U 23 Myamar, các trận đấu thuộc Giải bóng đá hạng Ba Quốc gia năm 2019. Năm 2020, sân vận động là địa điểm tổ chức các trận thi đấu trên sân nhà của đội bóng Phú Thọ FC tại Giải bóng đá hạng nhì Quốc gia nên phải thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở vật chất, sân bãi. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ xem xét, tiếp tục đề nghị được đăng cai các trận thi đấu bóng đá thuộc giải U19 Châu Á, vòng loại World Cup Châu Á và các môn thi đấu tại Seagames năm 2021,… phục vụ nhân dân.

Hiện nay, UBND tỉnh đang giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, hoàn thiện Đề án xã hội hóa khai thác, sử dụng Khu liên hợp Thể dục Thể thao tỉnh Phú Thọ để thu hút nhà đầu tư khai thác, vận hành. Mục tiêu của Đề án nhằm quy hoạch, đầu tư, cải tạo hệ thống cơ sở, vật chất hạ tầng đồng bộ khang trang, để phát huy tối đa công suất, nâng cao hiệu quả vận hành, khai thác các thiết chế, giảm áp lực duy tu, bảo dưỡng từ ngân sách nhà nước; phục vụ định hướng phát triển hoạt động thể thao chuyên nghiệp, đặc biệt là các môn bóng đá, điền kinh theo chuẩn quốc gia và quốc tế; đồng thời thúc đẩy các dịch vụ thể thao, các hoạt động thể dục, tập luyện nâng cao sức khỏe của nhân dân (ở một số khu vực nhất định),… đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân thành phố Việt Trì nói riêng, nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh nói chung.

7.4. Cử tri phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì phản ánh: Dự án trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ nghệ thực hành (đã triển khai nhưng không thực hiện) và dự án Trường THPT Chuyên Hùng Vương (đang thực hiện). Đề nghị công khai quy hoạch và phương án, lộ trình triển khai đến người dân để Nhân dân trong khu vực theo dõi, giám sát.

Tại Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 11/3/2020, UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Dự án Trường THPT Chuyên Hùng Vương tại địa điểm mới với tổng diện tích 4,72ha tại xã Trưng Vương và phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì (thuộc vị trí cũ của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ nghệ thực hành), thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2023. Ngay sau khi dự án được phê duyệt, Sở Giáo dục và Đào tạo - Chủ đầu tư dự án thực hiện công khai các nội dung dự án (quy hoạch, quy mô đầu tư, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lập dự án, địa điểm xây dựng, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, thời gian thực hiện,…) trên Cổng thông tin điện tử, Đài phát thanh, truyền hình tỉnh; in pano khổ lớn treo công khai tại thực địa, UBND phường Thanh Miếu, UBND xã Trưng Vương là địa điểm triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo quy định. Vậy, UBND tỉnh trân trọng thông báo để cử tri, nhân dân quan tâm, theo dõi và giám sát quá trình tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

7.5. Cử tri xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy băn khoăn lo lắng việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện vào năm học
2020-2021, nhưng hiện tại cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhiều cơ sở giáo dục còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu. Đề nghị quan tâm đầu tư kịp thời để đảm bảo đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị, thành xây dựng, đề xuất Kế hoạch thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở Kế hoạch được duyệt trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai đảm bảo đáp ứng cơ bản các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020 - 2021.

Riêng đối với địa bàn xã Sơn Thủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Thanh Thủy đầu tư, khởi công xây dựng mới 01 nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học, 01 nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ khác tại Trường Tiểu học Sơn Thủy 2 (các công trình dự kiến hoàn thành cuối năm 2020); đồng thời đã bố trí kinh phí để mua sắm thiết bị dạy học cho các trường học trên địa bàn huyện, trong đó có các trường trên địa bàn xã Sơn Thủy để đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ngay khi bắt đầu năm học 2020 - 2021.

7.6. Cử tri thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập đề nghị: Xem xét tăng mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn bản, hiện nay còn rất thấp trong khi vai trò của y tế thôn bản là rất cần thiết đặc biệt trong tình hình việc phòng, chống dịch bệnh hiện nay diễn ra phức tạp.

- Mức phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản của các xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện nay được thực hiện theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; trong đó: (1) Nhân viên y tế ở khu dân cư khó khăn, khu dân cư thuộc xã khó khăn và an toàn khu: 0,5 (mức lương cơ sở)/người/tháng; (2) nhân viên y tế ở khu dân cư thuộc các xã còn lại: 0,3 (mức lương cơ sở)/người/tháng.

- Bên cạnh đó, nhân viên y tế tại các tổ dân phố thuộc các phường, thị trấn được hỗ trợ phụ cấp mức 40.000 đồng/người/tháng theo Quyết định số 3821/QĐ-UBND ngày 11/11/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trên cơ sở Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã (Đề án số 4782/ĐA-UBND ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh) và chủ trương sắp xếp, sáp nhập, đổi tên các khu dân cư trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 của HĐND tỉnh), UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án sắp xếp, sáp nhập các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019-2021; đồng thời chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành, thị phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, kiện toàn đội ngũ nhân viên y tế thôn bản (đặc biệt là tại các xã và các khu dân cư sáp nhập) để tổng hợp, đánh giá và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, nâng mức phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản, các tổ dân phố trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

7.7. Cử tri xã Tân Sơn, huyện Tân Sơn đề nghị hỗ trợ xây mới nhà lưu trú cho bệnh nhân tại Trạm y tế xã Tân Sơn vì hiện nay đã xuống cấp.

Về kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Tân Sơn thực hiện đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp toàn bộ cơ sở vật chất Trạm y tế xã Tân Sơn, bao gồm việc hạng mục nhà lưu trú cho bệnh nhân để đảm bảo điều kiện đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế trong năm 2020.

7.8. Cử tri xã Văn Luông, huyện Tân Sơn đề nghị xem xét hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người từ 70 tuổi trở lên.

- Căn cứ theo quy định tại Điều 17 Luật Người cao tuổi năm 2009 quy định đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội, gồm: "Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng những người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng; người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này mà không có lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng".

- Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 18 Luật Người cao tuổi năm 2009, quy định: "Người cao tuổi quy định tại Điều 17 của Luật này được hưởng BHYT, được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng khi chết, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này".

Như vậy, theo quy định nêu trên thì người từ đủ 80 tuổi trở lên sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí, được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng khi chết.

- Theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014: "Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng". Theo đó, người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng sẽ được ngân sách nhà nước đóng và cấp thẻ BHYT miễn phí.

Như vậy, đối với những người trên 70 tuổi không thuộc đối tượng cấp thẻ BHYT miễn phí, không thuộc đối tượng được hỗ trợ mua thẻ BHYT (trừ đối tượng người hộ gia đình cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình), phải tham gia BHYT theo hộ gia đình để được chăm sóc sức khỏe bằng thẻ BHYT khi không may ốm đau, bệnh tật.

7.9. Cử tri huyện Phù Ninh đề nghị xem xét lại việc quản lý giá dịch vụ khám chữa bệnh tự nguyện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vì giá dịch vụ thuê giường bệnh tự nguyện cao.

Giá dịch vụ y tế được Nhà nước quản lý theo quy định của Chính phủ, giá dịch vụ y tế dựa trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ các yếu tố đầu vào như: (1) Chi phí thuốc, vật tư sử dụng cho khám bệnh, ngày giường điều trị, dịch vụ kỹ thuật; (2) Chi phí điện, nước, xử lý chất thải; (3) Chi phí duy tu, bảo dưỡng, mua sắm thay thế các tài sản, công cụ, dụng cụ nhỏ theo định mức kinh tế kỹ thuật; (4) Tiền lương, phụ cấp; (5) Sửa chữa lớn tài sản; Khấu hao nhà cửa, trang thiết bị lớn; (6) Chi phí quản lý, CNTT, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên hiện nay, giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT mới được tính toán cho 04 yếu tố 1- 2- 3- 4; các yếu tố 5- 6 nêu trên chưa được tính vào giá dịch vụ.

Trong những năm vừa qua, trong điều kiện nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước hạn chế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh nói chung đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa để đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại đồng bộ, xây dựng cơ sở vật chất khang trang, hiện đại bằng nguồn vốn vay ngân hàng để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Việc xác định giá dịch vụ khám, chữa bệnh tự nguyện, theo yêu cầu được Bệnh viện Đa khoa tỉnh xây dựng trên cơ sở tính đúng, tính đủ 6 yếu tố đầu vào, có một phần tích lũy để tái đầu tư sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị, công trình; mặt khác giá giường bệnh tự nguyện, theo yêu cầu chất lượng cao, ngoài đáp ứng yếu tố hiện đại, đầy đủ tiện nghi cho người bệnh khi nằm điều trị, còn bao hàm chất lượng phục vụ tốt hơn, nên giá cao hơn so với giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT.

7.10. Cử tri huyện Tam Nông đề nghị: Quản lý chặt chẽ hơn vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm vì hiện nay trên thị trường có nhiều hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Thời gian qua, công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn được UBND tỉnh quan tâm, thường xuyên chỉ đạo. Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát, tình hình vận chuyển, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn diễn biến phức tạp. Trong năm 2019 Quý I năm 2020, các cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm[4].

Vấn đề cử tri phản ánh nêu trên có tác động hằng ngày đến an toàn sức khỏe, tính mạng, cuộc sống của người dân. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã có Văn bản số 2036/UBND-KGVX ngày 18/5/2020 chỉ đạo tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới, trong đó chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp: (1) Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục về an toàn thực phẩm để các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm biết và chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, nghĩa vụ và trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; (2) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc cố tình tàng trữ, tiếp tay cho hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường; (3) Có biện pháp xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức vi phạm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý về an toàn thực phẩm thuộc nhiệm vụ được phân công hoặc cố tình bao che, tiếp tay cho hành vi sản xuất, kinh doanh, tàng trữ thực phẩm giả, kém chất lượng, buôn lậu thực phẩm.

7.11. Cử tri xã Mỹ Lung huyện Yên Lập đề nghị xem xét tiếp tục có các chính sách hỗ trợ người dân ở xã, thôn thoát nghèo ra khỏi Chương trình 135 trong sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi để người dân ổn định cuộc sống và không tái nghèo.

Chương trình 135 của Chính phủ cùng với một số các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định; cụ thể: Đến nay, 100% các xã có đường giao thông kiên cố đến trung tâm xã, 100% các xã có hệ thống điện lưới quốc gia; hệ thống trường học, trạm y tế, các công trình thủy lợi, nước sạch, nhà văn hóa khu dân cư được quan tâm đầu tư xây dựng; đời sống vật chất tinh thần nhân dân ngày càng được nâng cao; nhiều xã, thôn bản đã thoát nghèo và đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2020 là năm kết thúc Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; tuy nhiên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các chính sách hỗ trợ cho người dân ở xã thoát nghèo ra khỏi Chương trình 135 ổn định cuộc sống, không tái nghèo vẫn là nội dung được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Ngày 15/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 12/NQ-CP triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ để triển khai, cụ thể hóa Chương trình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, trong đó sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ các xã, thôn thoát nghèo ra khỏi Chương trình 135.

7.12. Cử tri huyện Tam Nông phản ánh: Công an viên đã tham gia công tác trên 20 năm đến nay nghỉ công tác nhưng không có chế độ gì, đề nghị xem xét, hỗ trợ chế độ khi đã nghỉ đối với công an viên.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã: "Phó trưởng Công an xã, Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần...". Do đó, đối với Công an viên đã tham gia công tác trên 20 năm nghỉ công tác vì lý do chính đáng thì sẽ được hưởng trợ cấp một lần theo quy định.

Tuy nhiên, qua xác minh, xác định ý kiến phản ánh nêu trên là của cử tri Nguyễn Văn Nho, sinh năm 1950, nguyên là Công an viên xã Thượng Nông (nay là xã Dân Quyền), huyện Tam Nông. Căn cứ hồ sơ bổ nhiệm Công an xã của ông Nho do Công an xã Dân Quyền cung cấp thì ông Nho tham gia công tác Công an xã từ ngày 01/02/2007 đến ngày 27/3/2018 thì nghỉ việc với lý do chính đáng, thời gian công tác liên tục trong lực lượng Công an xã là 11 năm 02 tháng. Vì vậy, ông Nguyễn Văn Nho chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần theo quy định.

7.13. Cử tri huyện Tam Nông phản ánh: Đề nghị quan tâm, có biện pháp xử lý, giải quyết dứt điểm nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đen.

Trong thời gian qua, hoạt động cho vay lãi nặng, "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng hoạt động với các phương thức, thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới nhiều hình thức, tạo vỏ bọc đối phó với sự quản lý của các cơ quan chức năng. Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh tập trung làm tốt công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện các đối tượng có biểu hiện cho vay lãi nặng, hoạt động "tín dụng đen" để đưa vào diện quản lý, theo dõi; đồng thời, triển khai các kế hoạch, cao điểm tấn công, trấn áp mạnh với loại tội phạm này. Trong năm 2019 và quý I/2020, Công an tỉnh đã phát hiện, đấu tranh, xử lý 14 vụ liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, "tín dụng đen" (khởi tố 12 vụ/25 bị can, xử lý hành chính 02 vụ/02 đối tượng). Trên địa bàn huyện Tam Nông, Công an huyện Tam Nông đã khởi tố điều tra 01 vụ/02 bị can có hành vi cưỡng đoạt tài sản xuất phát từ nguyên nhân vay mượn với lãi suất cao không có khả năng thanh toán; tiếp tục quản lý, giám sát chặt chẽ số đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, "tín dụng đen" và sẽ xử lý nghiêm khi phát hiện vi phạm.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp để đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này, trong đó tập trung vào một số biện pháp trọng tâm sau: (1) Đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động, những hệ lụy kéo theo của tội phạm cho vay lãi nặng, "tín dụng đen" để người dân biết, nâng cao cảnh giác và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; (2) Siết chặt việc cấp giấy chứng nhận và tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; kiên quyết xử lý, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với các cơ sở vi phạm; (3) Tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng tham mưu thành lập các tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra các cơ sở cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính và các loại hình kinh doanh khác có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, "tín dụng đen" nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, triệt xóa các ổ nhóm tội phạm; (4) Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, "tín dụng đen" như cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng...
(5) Phối hợp các cơ quan tố tụng đưa ra xét xử điểm các vụ án liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, "tín dụng đen" để răn đe, phòng ngừa chung.

7.14. Cử tri huyện Phù Ninh đề nghị tăng cường công an chính quy về cấp xã, nhất là xã Bình Phú mới sáp nhập từ 3 xã: Bình Bộ, Tử Đà, Vĩnh Phú.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đến nay, Công an tỉnh đã hoàn thành việc bố trí Công an chính quy tại 100% các xã trên địa bàn tỉnh (208/208 xã), trong đó huyện Phù Ninh đã bố trí Công an chính quy tại 17/17 xã. Đối với Công an xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, Công an tỉnh đã bố trí 03 cán bộ Công an chính quy gồm 01 Trưởng Công an xã và 02 cán bộ. Sau khi bố trí Công an chính quy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn các xã có nhiều chuyển biến tích cực so với thời điểm chưa bố trí Công an chính quy. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng rà soát, sắp xếp,
tăng cường lực lượng, bảo đảm các điều kiện để lực lượng Công an xã chính quy hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

7.15. Cử tri xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao đề nghị xem xét việc cấp Huân chương, Huy chương Quân kỳ quyết thắng cho 03 trường hợp là quân nhân trên địa bàn xã đã công tác trong quân đội liên tục từ 25 năm trở lên hiện chưa được nhận.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Lâm Thao, UBND xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao tổ chức làm việc trực tiếp với 03 công dân thuộc xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, gồm: Ông Nguyễn Quang Huy, ông Nguyễn Văn Chất, ông Nguyễn Trung Hồng. Ba công dân nêu trên có thời gian công tác trong quân đội trên 25 năm liên tục và được tặng thưởng Huy chương Quân kỳ quyết thắng kèm theo mức thưởng 2.240.000đ/01 trường hợp theo Quyết định số 1285/QĐ-CTN ngày 31/7/2019 của Chủ tịch nước và được tổ chức trao thưởng vào ngày 15/02/2020.

 

[1] Gồm: Gửi văn bản thông báo kèm Kế hoạch kiểm định đồng hồ đo nước đến UBND huyện Thanh Sơn, UBND thị trấn Thanh Sơn. Tổ chức họp, thống nhất kế hoạch kiểm định đồng hồ đo nước với UBND thị trấn Thanh Sơn. UBND thị trấn Thanh Sơn thông báo kế hoạch kiểm định đồng hồ đo nước tới các khách hàng sử dụng nước; sau đó tổ chức tháo lắp, kiểm định đồng hồ đo nước.

[2] Tại vị trí đập tràn Ngòi Lao - Khu 3A xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập (vị trí lấy nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho các xã của huyện Hạ Hòa, Cẩm Khê) có các thông số vượt từ 1,76 đến 2,9 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự); về phía hạ lưu, chất lượng nước Ngòi Lao đã được cải thiện, chỉ còn thông số COD vượt 1,17 lần (vị trí tại khu 3B, xã Mỹ Lung) và vượt 1,02 lần tại vị trí gầm cầu dây văng - Khu 5 xã Mỹ Lung.

[3]  Tại Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 22/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 5196/KH-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh.

[4] Cụ thể: Cục Quản lý thị trường đã kiểm tra 747 vụ, xử lý phạt tiền 530 vụ, số tiền phạt 809.82 triệu đồng, trị giá tang vật là thực phẩm vi phạm: 112.864 triệu đồng; Phòng cảnh sát môi trường - Công An tỉnh kiểm tra 135 vụ, xử lý phạt tiền 82 vụ, số tiền phạt 247 triệu đồng, tịch thu tiêu hủy nhiều hàng hóa không có nguồn gốc; Các sở: Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương và UBND các huyện, xã trong tỉnh kiểm tra, hậu kiểm 13.047 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, xử lý phạt tiền 58 cơ sở  vi phạm với số tiền phạt là 161,747 triệu đồng,...