Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022

Ngày 26/9/2022, Cục Thống kê tỉnh ban hành báo cáo số 563/ BC-CTK về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm