Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2023

Ngày 30/1/2023, Cục Thống kê tỉnh ban hành báo cáo số 50/BC-CTK về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2023.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm