Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2022

Ngày 25/10/2022, Cục Thống kê tỉnh ban hành báo cáo số 618/BC-CTK về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2022

Chi tiết xem tài liệu đính kèm