Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2022

Ngày 25/11/2022, Cục Thống kê tỉnh ban hành báo cáo số 735/BC-CTK về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2022.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm