Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2023

Ngày 24/2/2023, Cục Thống kê tỉnh ban hành báo cáo số 99/BC-CTK về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2023.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT