Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2019

PhuthoPortal - Ngày 10/10/2019, Sở Tài chính ban hành báo cáo số 236/BC-STC về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2019.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm