Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; dự toán ngân sách năm 2018 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2018 - 2020

PhuthoPortal - Ngày 24/11/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 199/BC-UBND tỉnh về báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; dự toán ngân sách năm 2018 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2018 - 2020.