Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; dự toán ngân sách năm 2021

PhuthoPortal - Ngày 27/11/2020, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 224/BC-UBND về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; dự toán ngân sách năm 2021; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021 - 2023 và kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm