Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018, dự toán ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021

PhuthoPortal - Ngày 23/11/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 210/BC-UBND báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018, dự toán ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm