Báo hiệu vị trí nguy hiểm hay vật chướng ngại trên luồng

Ban hành theo quyết định số 4099/2000 QĐ-BGTVT ngày 28/12/2000 của Bộ giao thông vận tải (22 TCN 269 - 2000)