Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Phú Thọ

Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Phú Thọ tổng hợp theo Quyết định số 3883/QĐ-UBND ngày 18/11/2009 và Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ.