Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ về việc bố trí kinh phí hỗ trợ thường xuyên để bảo quản, chăm nom, phát huy giá trị di tích

PhuthoPortal - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 720/BDN ngày 12/8/2022 với nội dung: Đối với các di tích đã được xếp hạng là di tích quốc gia, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Chính phủ xem xét bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ thường xuyên để bảo quản, chăm nom, phát huy giá trị di tích.

Về vấn đề cử tri nêu, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:

- Đối với hỗ trợ kinh phí thường xuyên để bảo quản, phát huy giá trị di tích:

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025; trên cơ sở đề xuất của tỉnh Phú Thọ, khả năng cân đối vốn cho Chương trình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ động đưa dự án tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích cấp quốc gia vào danh mục dự án đầu tư công trung hạn của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

- Đối với việc hỗ trợ kinh phí chăm nom di tích:

Căn cứ Khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa và Điều 19, Điều 20 Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, việc đầu tư kinh phí chăm nom di tích, sửa chữa nhỏ, cục bộ thuộc thẩm quyền quyết định tổ chức thực hiện của địa phương. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn để chỉ đạo cơ quan chức năng tham mưu xây dựng đề án, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua việc hỗ trợ kinh phí chăm nom di tích theo quy định.