Thứ hai, 29/05/2023 05:01 Thứ hai, 29/05/2023
THÔNG TIN LIÊN HỆ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC UBND TỈNH

Văn phòng UBND tỉnh

Địa chỉ:Đường Trần Phú, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại:0210.3846.647

Fax:0210.3846.816

Email:vpub@phutho.gov.vn

Sở Công thương

Địa chỉ: Số 337 đường Châu Phong, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 210.3846.525 

Fax: 0210.3842.959

Email: soct@phutho.gov.vn

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại:  0210.3811.486

Fax: 0210.3811.485

Email: sotttt@phutho.gov.vn

Sở Giao thông vận tải

Địa chỉ: Số 1508 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3846.334 

Fax: 0210.3849.588

Email: sogtvt@phutho.gov.vn

Sở Tư pháp

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0210.3844.057 

Fax: 0210.3815.900

Email: sotuphap@phutho.gov.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3675.888

Fax: 0210.3675.888

Email:sogddt@phutho.gov.vn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0210.3846.390 

Fax: 0210.3848.545

Email: sovhttdl@phutho.gov.vn

Sở Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: Đường Kim Đồng, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3846.343

Fax: 0210.3847.333

Email:sokhcn@phutho.gov.vn

Sở Y tế

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại:  0210.3846.322 

Fax: 0210.3811.691 

Email: soyte@phutho.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3846.581 

Fax: 0210.3840.955

Email: sokhdt@phutho.gov.vn

Sở Xây dựng

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0210.3846.534

Fax: 0210.3846.598

Email: soyte@phutho.gov.vn

Sở Ngoại vụ

Địa chỉ: Số 2187 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3843.222

Fax: 0210.3817.555

Email: songv@phutho.gov.vn

Ban Dân tộc

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3847.415 

Fax: 0210.3847.415 

Email: bandantoc@phutho.gov.vn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Địa chỉ: Số 1518 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0210.3846.765

Fax: 0210.3847.523

Email: sonn@phutho.gov.vn

Ban Quản lý các khu công nghiệp 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, xã Trưng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3843021

Fax: 0210.3844.997

Email: bqlkcn@phutho.gov.vn

Sở Nội vụ

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3846.481 

Fax: 0210.3846.481

Email: sonv@phutho.gov.vn

Thanh tra tỉnh

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0210.3811.928

Fax: 0210.3811.928

Email: thanhtra@phutho.gov.vn

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3846.594 

Fax: 0210.3812.811

Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, xã Trưng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3846.323

Fax: 0210.3844.909

Email: ptth@phutho.gov.vn

Sở Tài chính

Địa chỉ: Số 3, đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại:  0210.3846.284 

Fax: 0210.3847.649

Email: sotc@phutho.gov.vn

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Địa chỉ: Xã Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3860.026

Fax: 02103.860.752

Email: denhung@phutho.gov.vn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3847.911 

Fax: 0210.3817.404

Email: sotnmt@phutho.gov.vn

Trường Đại học Hùng Vương

Địa chỉ: Phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3993.369

Fax: 0210.3993.468

Email: dhhv@phutho.gov.vn