Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Trang sử vàng của lịch sử dân tộc

PhuthoPortal - Trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã viết nên những trang sử vẻ vang với bao chiến công hiển hách. Trong đó, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 được coi là một trong những mốc son chói lọi nhất, mở ra trang sử vàng của lịch sử dân tộc.

Thay đổi số phận của cả dân tộc

Ngược dòng lịch sử trở về những năm 40 của thế kỷ XX, Chiến tranh Thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Ở Đông Dương, mâu thuẫn đối kháng giữa Nhật và Pháp ngày càng trở nên gay gắt.

Tháng 3/1945, BTV Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Ngày 16/8/1945, Quốc dân Đại hội họp, tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Trung ương Đảng: Nổi dậy giành chính quyền từ tay Nhật và bọn bù nhìn tay sai của Nhật trước khi quân đồng minh vào Đông Dương. Đại hội cũng quy định Quốc kỳ, Quốc ca, thông qua 10 chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh và cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 20 triệu đồng bào ta đồng loạt đứng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Với sự chuẩn bị chu đáo về đường lối, lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và thời cơ ngàn năm có một, chỉ trong vòng 15 ngày (từ ngày 14 - 28/8/1945), Tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Hòa cùng khí thế của toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và Mặt trận Việt Minh, hàng vạn nhân dân tỉnh Phú Thọ đã vùng dậy đập tan bộ máy thống trị của chính quyền thực dân phong kiến, thiết lập chính quyền cách mạng trên phạm vi toàn tỉnh. Ngày 25/8/1945, kết thúc thắng lợi cuộc khởi nghĩa trong Cách mạng tháng Tám trên phạm vi toàn tỉnh. Chính quyền cách mạng lâm thời tỉnh Phú Thọ được thành lập.

Nói về ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ông Nguyễn Tiến Khôi - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Phú Thọ khẳng định: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã lật đổ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, bẻ gãy xiềng xích nô lệ hơn 80 năm của thực dân Pháp, đưa đất nước ta bước sang một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập, tự do ngang hàng với các quốc gia khác trong cộng đồng quốc tế. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành công dân của một nước độc lập.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để chúng ta liên tiếp giành thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến cứu nước chống Pháp và chống Mỹ. Đồng thời, chứng minh chân lý: Các dân tộc bị áp bức, bị xâm lược nếu có ý chí kiên cường, đường lối đúng đắn, biết đoàn kết đấu tranh và biết tranh thủ sức mạnh của thời đại thì dân tộc đó nhất định thắng lợi.

Tiếp nối trang sử hào hùng

Chặng đường 77 năm đã qua, tinh thần quật khởi, giá trị to lớn và những bài học quý báu của Cách mạng Tháng Tám vĩ đại vẫn luôn khơi nguồn, bồi đắp sức mạnh cho toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta vững bước trên chặng đường mới, viết tiếp những trang sử hào hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy tinh thần, giá trị và bài học ấy, trong những năm qua các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên quê hương Đất Tổ luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, từ đó đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Toàn tỉnh hiện có 4 huyện, thành, thị được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tính đến ngày 15/6/2022 có 122 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tháng 6/2022, Phú Thọ được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Năm học 2021 - 2022 là năm thứ 4 liên tiếp Phú Thọ có học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và cũng là năm có kết quả cao nhất trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được tỉnh quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.

Hơn ba phần tư thế kỷ đã qua, hào khí Cách mạng mùa thu Tháng Tám vẫn còn vang vọng mãi. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám, lòng yêu nước, ý chí quật cường của các thế hệ cha anh không chỉ là niềm tự hào, là động lực to lớn mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giáo dục, thôi thúc thế hệ trẻ hôm nay và mai sau ra sức học tập, thi đua lao động, sản xuất… Tất cả vì một Việt Nam tươi sáng, hùng cường.

Thanh Hòa