Cải tạo sửa chữa nhà luyện tập thể lực cho đội bóng chuyền hạng A Công an tỉnh Phú Thọ

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU

Ghi chú: Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Loại thông báo

Thông báo thực

 

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT

20201117615   -   00

Thời điểm đăng tải 

06/11/2020 17:29

 Số hiệu KHLCNT

20201115512

 Tên KHLCNT

Cải tạo sửa chữa nhà luyện tập thể lực cho đội bóng chuyền hạng A Công an tỉnh Phú Thọ

 Lĩnh vực 

Xây lắp

 Bên mời thầu

Z035955 - Công an tỉnh Phú Thọ

 Tên gói thầu

Cải tạo sửa chữa nhà luyện tập thể lực cho đội bóng chuyền hạng A Công an tỉnh Phú Thọ

 Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

 Tên dự toán mua sắm

Cải tạo sửa chữa nhà luyện tập thể lực cho đội bóng chuyền hạng A Công an tỉnh Phú Thọ

 Chi tiết nguồn vốn

Kinh phí thường xuyên của UBND tỉnh Phú Thọ cấp năm 2020 - mục bóng chuyền

 Loại hợp đồng

Trọn gói

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng

30 Ngày