Cẩm Khê hoàn thành Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

PhuthoPortal - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện Cẩm Khê được chọn là Đại hội điểm Đảng bộ cấp huyện. Thời gian qua, Huyện ủy Cẩm Khê đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng đẩy nhanh tiến độ Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở bảo đảm chất lượng, thời gian theo quy định. Đến ngày 20/5, 39/39 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện đã hoàn thành Đại hội.

Đại hội Đảng bộ xã Tùng Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn Đảng bộ xã Tùng Khê tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở vào ngày 18/3/2020. Từ ngày 7 - 20/5/2020, 38 Chi, Đảng bộ còn lại đã tổ chức đại hội đảm bảo thành công tốt đẹp.

Đại hội các Chi, Đảng bộ huyện đều đã thực hiện đầy đủ nội dung, quy trình theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Trong không khí dân chủ, cởi mở của đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận báo cáo chính trị của Chi, Đảng bộ cơ sở; đồng thời đóng góp các ý kiến tâm huyết vào dự thảo báo cáo chính trị  Đại hội Đảng bộ huyện và dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các văn kiện tại Đại hội được các Chi, Đảng bộ chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, đúng quy định, được Ban Thường vụ Huyện ủy và các đoàn công tác chỉ đạo Đại hội huyện duyệt. Các báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được nhiệm kỳ trước, đồng thời thẳng thẳn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp, chương trình hành động nhiệm kỳ mới phù hợp với thực tế của cơ quan đơn vị, địa phương. Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu. Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm bầu được cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp huyện đủ số lượng theo quy định.

Thành công của Đại hội các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở ở Cẩm Khê là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện tổ chức tốt Đại hội lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến vào cuối tháng 6/2020.

Mạnh Thuần