Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc (Mức 2)
Trình tự thực hiện

Đang cập nhật

Cách thức thực hiện

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: Số 839, Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Thành phần, số lượng hồ sơ

Đang cập nhật

- 1 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Đối với trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, tổ chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Chọn lĩnh vực Chứng thực
Kết quả thực hiện Không
Chi phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/12/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

- Thông tư số 01/2020/TT-BTP  ngày 03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/12/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

 - Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

Tài liệu đính kèm