Thứ hai, 27/09/2021 14:44 Thứ hai, 27/09/2021

Hỏi đáp trực tuyến

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Người hỏi: Lê Thị Thu Hương

Năm 2020, mẹ tôi có làm thủ tục chuyển nhượng thừa kế đất cho tôi. Tuy nhiên khi tôi làm hồ sơ sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phát hiện diện tích sử dụng thực tế và diện tích ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sự chênh lệch. Diện tích sử dụng thực tế là 85,6m2 trong khi diện tích ghi giấy chứng nhận là 81,8m2 (cấp ngày 05/9/2002). Nhà tôi là nhà mua lại của chủ cũ (xây dựng từ năm 1987) từ năm 1997, trên giấy tờ mua bán có ghi diện tích sử dụng là 83m2 (Quyết định số 07 do UBND thành phố Việt Trì cấp ngày 03/11/1989). Kể từ khi mua nhà tôi không xây dựng mới, ranh giới thửa đất tôi đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề. (Khu dân cư đã họp và lấy ý kiến không có thay đổi về ranh giới và tranh chấp với các hộ liền kề.). 

Trước khi được mẹ chuyển nhượng thừa kế tôi chưa được cấp đất và chưa có đất ở nào khác trên địa bàn thành phố Việt Trì. 

Theo Điều 6 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/10/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15/10/1993; tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

a) Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

Vậy xin hỏi khi sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôi có phải nộp tiền sử dụng đất với diện tích đất tăng thêm không?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Tại Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

 “5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này”.

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp sử dụng đất như phản ánh của gia đình bà thì khi sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bà không phải nộp tiền sử dụng đất với diện tích đất tăng thêm.