Cấp Giấy phép môi trường cho dự án “đầu tư nâng cấp, tăng quy mô hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Hạ Hoà lên 400 giường bệnh”

PhuthoPortal - Ngày 14/3/2023, UBND tỉnh ban hành Giấy phép môi trường số 14/GPMT-UBND cho Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa, địa chỉ trụ sở chính tại khu 10, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án: “đầu tư nâng cấp, tăng quy mô hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Hạ Hoà lên 400 giường bệnh”.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm