Cấp Giấy phép môi trường cho dự án “Đầu tư xây dựng công trình mở rộng kho xăng dầu Hải Linh - Việt Trì”

PhuthoPortal - Ngày 22/12/2022, UBND tỉnh ban hành Giấy phép môi trường số 91/GPMT-UBND về việc cấp phép cho dự án “Đầu tư xây dựng công trình mở rộng kho xăng dầu Hải Linh - Việt Trì” của Công ty TNHH Hải Linh, có địa chỉ trụ sở chính tại khu 2, xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm