Thứ bảy, 30/09/2023 22:14 Thứ bảy, 30/09/2023

Cấp Giấy phép môi trường cho dự án “đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, kinh doanh bao bì”

PhuthoPortal - Ngày 22/8/2023, UBND tỉnh ban hành Giấy phép môi trường số 57/GPMT-UBND cho Công ty TNHH Seijin Bags Vina, có địa chỉ trụ sở chính tại Cụm công nghiệp Đồng Lạng, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án: “đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, kinh doanh bao bì”.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm