Cấp Giấy phép môi trường cho dự án “Nhà máy sản xuất, kinh doanh các sản phẩm may mặc và vật tư ngành may” của Công ty TNHH Now Vina

PhuthoPortal - Ngày 15/7/2022, UBND tỉnh ban hành Giấy phép môi trường số 49/GPMT-UBND về việc cấp phép cho dự án “Nhà máy sản xuất, kinh doanh các sản phẩm may mặc và vật tư ngành may” của Công ty TNHH Now Vina, địa chỉ tại khu 6, xã Phú Lộc và khu 7, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điều 1. Cấp phép cho Công ty TNHH Now Vina, địa chỉ tại khu 6, xã Phú Lộc và khu 7, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất, kinh doanh các sản phẩm may mặc và vật tư ngành may” với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung của dự án đầu tư:

1.1. Tên d án: Nhà máy sn xut, kinh doanh các sn phm may mc và vt tư ngành may.

1.2. Địa đim hot động: khu 6, xã Phú Lc và khu 7, xã Gia Thanh, huyn Phù Ninh, tnh Phú Th.

1.3. Giy chng nhn đầu tư mã s d án: 9808332758 do S Kế hoch và Đầu tư tnh Phú Th cp chng nhn lần đầu ngày 02/12/2014, thay đổi ln th 4 ngày 29/5/2018; Giấy chứng nhận đăng ký doanh  nghiệp số 2600927907 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 02/12/2014, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 17/8/2017.

1.4. Mã s thuế: 2600927907.

1.5. Loi hình sn xut kinh doanh, dch v: sn xut và kinh doanh các sn phm may mc; túi, tm nilon; các sn phm v carton.

1.6. Phm vi, quy mô, công sut ca d án:

+ Phm vi: tng din tích đất thc hin d án 70.760m2, trong đó: nhà xưởng s 1 (xưởng may) din tích 14.341m2, nhà xưởng s 2 (xưởng nilon) din tích 2.716,4 m2, nhà xưởng s 3 (xưởng carton) din tích 1.847,7m2, nhà kho (04 kho) diện tích 11.912,2m2 và các công trình ph tr (trm x lý nước thi, kho cht thi thông thường, kho CTNH, sân, đường giao thông ni b, cây xanh...) ti khu 6 xã Phú Lc và khu 7, xã Gia Thanh, huyn Phù Ninh, tnh Phú Th.

+ Quy mô, công sut: sn xut các sn phm may mc công sut 20.000.000 sn phm/năm; các sn phm v carton công sut 1.950.000 sn phm/năm; các loi túi nilon, tm nilon công sut 120 tn/năm.

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo:

2.1. Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 ban hành theo Giấy phép này.

2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành theo Giấy phép này.

2.3. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này.

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức được cấp Giấy phép môi trường:

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Công ty TNHH Now Vina có trách nhiệm:

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2.4. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm theo quy định; báo cáo kịp thời về UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác so với các nội dung quy định trong Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến UBND tỉnh Phú Thọ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với dự án được cấp phép theo quy định của pháp luật./.