Cấp phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất và gia công lõi từ Electro M Vina” cho Công ty TNHH Electro M Vina

PhuthoPortal - Ngày 28/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 44/GPMT-UBND cấp phép cho Công ty TNHH Electro M Vina, địa chỉ tại: lô CN06, Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất và gia công lõi từ Electro M Vina”.

Điều 1. Cấp phép cho Công ty TNHH Electro M Vina, địa chỉ tại: lô CN06, Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất và gia công lõi từ Electro M Vina”, với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung của dự án đầu tư:

1.1. Tên dự án: Nhà máy sản xuất và gia công lõi từ Electro M Vina.

1.2. Địa điểm hoạt động: lô CN06, Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

1.3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án: 2170964634 do Ban quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ cấp lần đầu ngày 19/09/2019, thay đổi lần thứ năm ngày 29/12/2021.

1.4. Mã số thuế: 2601032088.

1.5. Loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ: sản xuất và gia công lõi từ cho các linh kiện điện tử.

1.6. Phạm vi, quy mô của dự án:

- Phạm vi: dự án thực hiện trên tổng diện tích 12.000m2, tại lô CN06, Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

- Quy mô: 60.000.000 sản phẩm/năm (tương đương 1.200 tấn/năm).

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo:

2.1. Yêu cầu về thu gom, xử lý nước thải và bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này.

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức được cấp Giấy phép môi trường:

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Công ty TNHH Electro M Vina có trách nhiệm:

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2.4. Báo cáo kịp thời về UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác so với các nội dung quy định trong Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến UBND tỉnh Phú Thọ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 07 năm kể từ ngày ký.

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với dự án được cấp phép theo quy định của pháp luật./.