Cấp phép môi trường dự án “Nhà máy điện tử BYD Việt Nam” cho Công ty TNHH điện tử BYD (Việt Nam)

PhuthoPortal - Ngày 30/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 45/GPMT-UBND cấp phép cho Công ty TNHH điện tử BYD (Việt Nam), địa chỉ tại: lô CN-2A, Khu công nghiệp Phú Hà, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy điện tử BYD Việt Nam”.

Điều 1. Cấp phép cho Công ty TNHH điện tử BYD (Việt Nam), địa chỉ tại: lô CN-2A, Khu công nghiệp Phú Hà, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy điện tử BYD Việt Nam” với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung của dự án đầu tư:

1.1. Tên dự án: Nhà máy điện tử BYD Việt Nam.

1.2. Địa điểm hoạt động: lô CN-2A, Khu công nghiệp Phú Hà, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

1.3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án: 6556577846 do Ban quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ cấp đăng ký lần đầu ngày 25/8/2021.

1.4. Mã số thuế: 2601065943.

1.5. Loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ: sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử.

1.6. Phạm vi, quy mô của dự án:

- Phạm vi: tổng diện tích đất thực hiện dự án 260.588m2, trong đó: nhà xưởng số 1 diện tích 17.173m2, nhà xưởng số 2 diện tích 8.891m2, các công trình phụ trợ (trạm xử lý nước thải, kho chất thải thông thường, kho CTNH, sân, đường giao thông nội bộ, cây xanh...) tại lô CN-2A, Khu công nghiệp Phú Hà, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Các nội dung chưa đầu tư, chủ dự án tiếp tục thực hiện theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm: nhà xưởng số 3,4,5,6,7,8 và các công trình xử lý khí thải kèm theo, cụ thể tại Phụ lục 4.

+ Quy mô, công suất: lắp đặt 01 dây chuyền sản xuất lắp ráp máy tính bảng có công suất 1.297.521 sản phẩm/năm tương đương 1.666,02 tấn sản phẩm/năm.

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo:

2.1. Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.3. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.4. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này.

Điều 2: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức được cấp Giấy phép môi trường:

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Công ty TNHH điện tử BYD (Việt Nam) có trách nhiệm:

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường và các quy định về bảo vệ môi trường.

2.4. Báo cáo kịp thời về UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác so với các nội dung quy định trong Giấy phép môi trường, phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với dự án được cấp phép theo quy định của pháp luật./.