Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (mức độ 3)
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện

1. Trực tiếp:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: 398 đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì,  tỉnh Phú Thọ

Điện thoại:0210.2222.555

2. Trực tuyến:

http://dichvucong.phutho.gov.vn

3. Dịch vụ Bưu chính công ích

Thành phần, số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

35 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung thẩm định theo quy định trình UBND cấp tỉnh: 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời hạn lấy ý kiến thẩm định của các Sở, UBND cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và cơ quan có liên quan theo quy định: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ);

- Cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung thuộc phạm vi quản lý gửi Sở kế hoạch và Đầu tư: 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- UBND cấp tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Chọn lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam
Kết quả thực hiện
Chi phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

1. Luật Đầu tư số 61/2020/QH14;

2. Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ;

3. Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tài liệu đính kèm