Thứ sáu, 22/10/2021 07:36 Thứ sáu, 22/10/2021

Hỏi đáp trực tuyến

Chế độ nghỉ dưỡng sau sinh

Người hỏi: Nguyễn Dung

Tôi hiện là giáo viên tiểu học. Tôi nghỉ thai sản từ ngày 19/8/2020 đến ngày 19/02/2021. Do tôi sinh mổ nên sức khỏe tôi chưa ổn định và mong muốn được nghỉ dưỡng sau sinh. Tôi muốn hỏi thủ tục để hưởng chế độ bảo hiểm nghỉ dưỡng sau sinh như thế nào. Chân thành cảm ơn

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ trả lời câu hỏi của bà như sau: Theo quy định tại Điều 41 Luật BHXH 2014 về dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản:

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

* Thủ tục để hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh: Tại Điểm 2.4 khoản 2 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam Ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH ,BHTN quy định: “Hồ sơ để cơ quan BHXH giải quyết chế độ dưỡng sức sau sinh cho người lao động là Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu 01B-HSB) do đơn vị sử dụng lao động lập”.

* Trình tự và thời hạn giải quyết:

- Theo Khoản 1, Điều 103 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định: “Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.”.

- Thời hạn giải quyết tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định. - Trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết…quy định tại Điểm 3, Mục III, Phần B Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021 của BHXH Việt Nam “Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam”.