Thứ hai, 27/03/2023 19:48 Thứ hai, 27/03/2023

Hỏi đáp trực tuyến

Chế độ trợ cấp chuyển vùng

Người hỏi: Dương Hòa

Tôi muốn hỏi, mỗi cá nhân được hưởng chế độ trợ cấp chuyển vùng ra khỏi xã đặc biệt khó khăn theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP bao nhiêu lần? Trân trọng cảm ơn.

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Căn cứ tại Điều 8 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 Quy định trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu. Cá nhân đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) thì được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trả lương trước khi chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) chi trả. 

Như vậy cá nhân đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) thì được hưởng trợ cấp một lần.

Vậy, Sở Nội vụ trả lời để ông Dương Hòa biết.