Chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2015

Kèm theo văn bản số 256/SXD-KTXD ngày 16/4/2015 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2015