Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Kèm theo Quyết định số: 99/QĐ-SXD ngày 23/6/2021 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm