Chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Kèm theo Quyết định số: 119/QĐ-SXD ngày 01/8/2022 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm