Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Kèm theo Quyết định số: 159/QĐ-SXD ngày 27/10/2022 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm