Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 30/5/2019, Ban Chấp hành Trung ương ban hành văn bản số 35-CT/TW về chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm