Chỉ thị tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 1/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Đề công tác quản lý, khai thác và bảo vệ có hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông hiện có trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Đề nghị phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở và các đoàn thể chính trị, xã hội trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản tại cơ sở.

2. Làm tốt công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, bảo vệ các công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tăng thời gian sử dụng công trình. Rà soát, đánh giá tổng thể hệ thống công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hiện có; từ đó, có kế hoạch duy tu, sửa chữa cụ thể, đảm bảo phát huy hiệu quả các tuyến đường. Có giải pháp đồng bộ, phù hợp với từng cấp đường, loại đường, cụ thể như: Huy động nguồn lực; tổ chức lực lượng quản lý, duy tu; xây dựng hệ thống biển báo hiệu đường bộ; ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong duy tu, sửa chữa; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp, điểm đen về tai nạn giao thông…

3. Tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, khai thác và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo hoạt động giao thông an toàn và hiệu quả.

4. Quan tâm bố trí nguồn lực cho công tác duy tu, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; nghiên cứu triển khai và nhân rộng mô hình người dân tham gia bảo vệ, sửa chữa các tuyến đường giao thông theo hướng xã hội hóa (nhất là các tuyến đường liên huyện, liên xã, giao thông nông thôn…), bảo đảm kịp thời sửa chữa các tuyến đường khi mới bắt đầu bị hư hỏng.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng công tác phối hợp giữa ngành giao thông vận tải với các cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền cấp huyện, cấp xã trong quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; nhất là việc phát hiện, xử lý các hành vi làm hư hỏng công trình, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý xe quá khổ, quá tải…; nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp trong quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông có sự tham gia của người dân. Có sự phân công, phân cấp rõ về thẩm quyền, trách nhiệm; các cơ quan, đơn vị phát huy tính chủ động xử lý vi phạm theo thẩm quyền ngay khi phát hiện; kịp thời báo cáo và phối hợp chặt chẽ để xử lý vi phạm khi vượt thẩm quyền, tránh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

6. Căn cứ vào tình hình thực tế, kiểm tra, rà soát lại các mốc giới, tổ chức ra quân lập lại trật tự lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông các tuyến đường bộ, đặc biệt là các tuyến quốc lộ qua địa phương, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông (theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Thông báo số 315/TB-VPCP ngày 3/9/2020).

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT