Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020

PhuthoPortal - Ngày 26/6, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 7/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo; các Sở, ban, ngành và các cơ quan đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị, thành tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở giáo dục hoàn thành kế hoạch dạy học và đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2019 - 2020; tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh các lớp cuối cấp và thí sinh tự do.

Chịu trách nhiệm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh bao gồm: Đăng ký dự thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi (riêng bài thi trắc nghiệm chấm trên máy tính bằng phần mềm dùng chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo), thanh tra, kiểm tra, công bố kết quả thi và phúc khảo bài thi; phân tích dữ liệu về kết quả thi và kết quả học tập của học sinh của địa phương; xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng.

Xây dựng các văn bản hướng dẫn chi tiết về việc tổ chức thi; phổ biến rộng rãi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, quy chế tuyển sinh các lớp đầu cấp đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh; tăng cường công tác tuyên truyền để giáo viên, học sinh và nhân dân trong tỉnh có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về các kỳ thi; thực hiện nghiêm túc các quy chế thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chỉ đạo các đơn vị đặt địa Điểm thi chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, các điều kiện theo đúng quy định, đảm bảo an ninh, an toàn để tổ chức kỳ thi; đảm bảo các quy định về phòng dịch, vệ sinh, an ninh, trật tự tại các Điểm thi.

Xây dựng phương án tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh khoa học, gọn nhẹ, hợp lý; thành lập, tổ chức Hội đồng thi; chỉ đạo việc coi thi, chấm thi, xét công nhận tốt nghiệp, đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp theo đúng quy định và các yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên học tập quy chế thi, xét công nhận tốt nghiệp, tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn thực hiện của của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo; tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ quản lý và giáo viên và các lực lượng tham gia tổ chức thi; rà soát, lựa chọn lực lượng cán bộ, giáo viên đảm bảo chất lượng tham gia các khâu tổ chức kỳ thi.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo tuyệt đối an toàn, trung thực, không để ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế; chủ động ngăn ngừa, chấn chỉnh, xử lý và giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo liên quan đến thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh.

Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan trình UBND tỉnh đảm bảo kinh phí tổ chức kỳ thi; phối hợp với Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi trong việc ăn, ở, đi lại, sinh hoạt.

2. UBND các huyện, thành, thị: Thành lập Ban chỉ đạo thi cấp huyện để chỉ đạo việc tổ chức các kỳ thi, xét tốt nghiệp, tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế. Chỉ đạo việc xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học, tổ chức các hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT; chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị giáo dục trên địa bàn tích cực chuẩn bị các điều kiện về nơi ăn, nghỉ cho cán bộ làm thi và học sinh dự thi; đảm bảo các quy định về phòng dịch, vệ sinh an tòan thực phẩm, an ninh, trật tự.

Xây dựng phương án đảm bảo an toàn, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân ở tất cả các Điểm thi; đối với những huyện miền núi, đi lại khó khăn, phải có biện pháp hỗ trợ việc đi lại của thí sinh tham gia kỳ thi; tuyệt đối không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại; tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa và thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai tham dự Kỳ thi;

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức và tuyển sinh các lớp đầu cấp trên địa bàn theo phân cấp quản lý theo quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo; xây dựng các phương án để các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh của địa phương diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

3. Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường đưa tin đầy đủ, chính xác, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét đại học, cao đẳng, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT đảm bảo quyền được dự thi của tất cả các đối tượng theo quy định nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và học sinh.

4. Thanh tra tỉnh: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi và cử cán bộ tham gia thanh tra tại Hội đồng thi tốt nghiệp THPT theo đúng quy định của Thanh tra Chính phủ.

5. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị đáp ứng kịp thời, đầy đủ kinh phí để tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2020 và hướng dẫn sử dụng kinh phí theo quy định.

6. Công an tỉnh: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án và tổ chức triển khai công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên đường và tại các Điểm thi, đặc biệt là công tác nhận đề thi, vận chuyển và bàn giao đề thi, công tác coi thi tại các Điểm thi, bảo quản đề thi tại các Điểm thi, nơi chấm thi đảm bảo an toàn, an ninh để các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, theo đúng quy chế.

7. Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan xây dựng phương án về phương tiện giao thông phục vụ cho học sinh, phụ huynh học sinh đi lại; xây dựng và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong mọi điều kiện, đặc biệt là tại địa bàn các huyện miền núi đi lại khó khăn và những nơi có số lượng thí sinh dự thi nhiều.

8. Trường Đại học Hùng Vương: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo huy động tối đa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ chức thi đảm bảo an toàn, thuận tiện, hiệu quả; huy động phòng nghỉ phục vụ cho cán bộ, giáo viên các trường về làm nhiệm vụ tại Hội đồng thi tốt nghiệp THPT. Huy động lực lượng sinh viên, đoàn viên tham gia hoạt động tình nguyện giúp thí sinh, phụ huynh học sinh việc đi lại, ăn ở trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT.

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Kho Bạc nhà nước tỉnh, Công ty Điện lực Phú Thọ, Tỉnh Đoàn thanh niên, các ngành, tổ chức đoàn thể liên quan và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để có sự chỉ đạo theo ngành dọc đến cấp huyện và xã tham gia phục vụ các kỳ thi, đảm bảo về các quy định về phòng dịch, an ninh trật tự, sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn nghỉ, đi lại, thông tin liên lạc, kinh phí và nguồn điện ổn định cho việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp, tuyển sinh năm 2020 trên địa bàn kịp thời, hiệu quả.

BBT