Thứ bảy, 27/11/2021 06:21 Thứ bảy, 27/11/2021

Hỏi đáp trực tuyến

Chi trả hỗ trợ cho hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Người hỏi: Trần Đức Nghĩa

Tôi muốn hỏi tỉnh Phú Thọ khi nào triển khai hỗ trợ cho cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tôi xin cảm ơn!

 

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trả lời:

Trong thời gian qua Chính phủ đã ban hành các chính sách hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh khó khăn, ảnh hưởng bởi đại dịch COVID đó là: Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Nghị Quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID- 19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Để triển khai thực hiện các Nghị quyết nêu trên Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID- 19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Tỉnh Phú Thọ đã và đang triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ nêu trên theo Nghị quyết cuả Chính Phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Do đó đề nghị người dân, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sớm hoàn thiện hồ sơ, gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định.