Hoạt động giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân