Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

PhuthoPortal - Ngày 14/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 1257/UBND-KTTH chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Thực hiện kế hoạch năm 2022, ngay từ đầu tháng 12/2021, UBND tỉnh đã phân bổ, giao chi tiết vốn đầu tư công đến từng sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các chủ đầu tư, chủ dự án; đồng thời chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các ngành, các cấp xác định việc triển khai thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân toàn tỉnh còn chậm; nhiều chủ đầu tư, chủ dự án chậm triển khai thủ tục đầu tư; chậm giải ngân vốn bố trí công trình khởi công mới, công trình chuyển tiếp, nhất là các công trình, dự án trọng điểm,...

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên; tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đáp ứng yêu cầu của Chính phủ về bổ sung nguồn vốn đầu tư từ Chương trình để phục hồi kinh tế - xã hội, Chủ tịch
UBND tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, các chủ đầu tư, chủ dự án: Quán triệt, xác định công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo năm 2022; quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra chậm trễ, không đạt tiến độ, mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công ở ngành, lĩnh vực, địa phương mình.

box1 (1)

Tiến độ giải ngân yêu cầu đối với vốn đầu tư công năm 2022 (bao gồm vốn kéo dài): (1) Đến 30/4/2022 giải ngân 100% KHV hoàn trả các khoản tạm ứng, ứng trước; (2) Đến 30/6/2022 giải ngân đạt trên 40% KHV được giao; giải ngân 100% vốn bố trí các công trình hoàn thành và hoàn thành quyết toán; (3) Đến 30/9/2022 giải ngân đạt trên 60% KHV được giao; (4) Đến 30/10/2022 giải ngân đạt trên 80% KHV được giao; (4) Đến ngày 31/01/2023 giải ngân đạt trên 100% KHV được giao. Riêng vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất thực hiện giải ngân trên cơ sở tiến độ thu thực tế nhưng phải đáp ứng yêu cầu giải ngân 100% kế hoạch trước ngày 31/01/2023.

 

Đồng thời, tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn theo các mốc thời gian cụ thể, đặc biệt là đối với công trình khởi công mới; quyết liệt, thường xuyên kiểm điểm, giám sát tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư, các khâu, các bước của quá trình thực hiện dự án đảm bảo chất lượng công trình, hiệu quả vốn đầu tư.

Chủ động chỉ đạo, phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc thực hiện, xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đấu thầu, bồi thường, giải phóng mặt bằng,...; kịp thời báo cáo đề xuất đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Chú trọng việc lựa chọn các đơn vị thiết kế, giám sát, thi công có năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị thi công, tranh thủ thời tiết tốt để thi công; tổ chức thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng (không đợi bàn giao toàn bộ mặt bằng); không để xảy ra tình trạng chậm triển khai thi công và giải ngân, tồn đọng hồ sơ giải quyết các thủ tục đầu tư, tồn đọng vốn.

Đẩy nhanh công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán vốn đầu tư, không để dồn vốn vào cuối quý, cuối năm mới thanh toán; kiên quyết cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm, điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư.

Chủ tịch UBND giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì đề xuất thành lập Tổ công tác đôn đốc kế hoạch đầu tư công năm 2022 để trực tiếp làm việc cụ thể với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị chủ đầu tư, chủ dự án rà soát tiến độ các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là 18 dự án dự kiến bổ sung vốn ngân sách Trung ương năm 2022 từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; báo cáo đề xuất UBND tỉnh giao kế hoạch tiến độ cụ thể đối với từng chủ đầu tư, chủ dự án, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; hoàn thành trước ngày 25/4/2022.

Theo dõi chặt chẽ, thường xuyên đôn đốc tiến độ giải ngân từng chương trình, dự án; định kỳ hằng tháng, quý, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. Đồng thời, kịp thời rà soát, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án đầu tư chậm tiến độ; kiên quyết thu hồi để điều chuyển, tập trung vốn cho các dự án trọng điểm, có khả năng hoàn thành trong các năm 2022, 2023.

Giám sát, tổng hợp các trường hợp chủ đầu tư, chủ dự án, nhà thầu, tổ chức, cá nhân gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Phú Thọ đảm bảo việc kịp thời cấp nguồn; rút ngắn tối đa thời gian kiểm soát chi, thanh toán vốn; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, chủ dự án xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh về thủ tục cấp nguồn, thanh toán vốn.

Các sở chuyên ngành về xây dựng thực hiện rút ngắn tối đa thời gian đi đôi với nâng cao chất lượng thẩm định dự án, thiết kế, dự toán; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư, chủ dự án kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đoàn thể các cấp, cơ quan truyền thông báo chí phối hợp tuyên truyền, phổ biến, vận động Nhân dân đồng thuận, ủng hộ chính quyền các địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời giám sát việc thực hiện để thiết thực đẩy mạnh tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Hương Giang