Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh ủy tháng 5/2022

PhuthoPortal – Ngày 29/4/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 31/TB-UBND về Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh ủy tháng 5/2022.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm