Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh ủy tháng 4/2022

PhuthoPortal – Ngày 28/3/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 21/TB-UBND về Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh ủy tháng 4/2022.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm